149. schôdza Vlády SR.

Plán obnovy posilnila zelená kapitola, týka sa aj štátnych budov a rastu cien

Slovenská vláda schválila aktualizáciu Plánu obnovy a odolnosti a novú zelenú kapitolu REPowerEU, ktorá prinesie 403 miliónov eur. Pôvodná alokácia plánu obnovy bola 6,75 miliardy eur a návrh novej je 6,41 miliardy eur.

Čas na zavedenie opatrení z REPowerEU je do polovice roka 2026, vykonávateľom investícií a reforiem v tejto kapitole bude Ministerstvo hospodárstva SR.

Ciele  kapitoly REPowerEU súvisia s energetikou a súčasnou energetickou krízou, ktorej čelí Slovensko. Ide o zníženie závislosti od fosílnych palív z Ruska, úsporu a výrobu čistej energie, udržateľnú dopravu a rozvoj zelených zručností.

Dôvodom aktualizácie bolo pridanie kapitoly REPowerEU, ktorá má dve silné položky: Energetika a povoľovacie procesy (150 mil. eur) a Obnova a spravovanie budov (149 mil. eur).Ďalšími sú  Udržateľná doprava (85 mil. eur) a rozvoj zelených zručností (16 mil. eur).

Plán obnovy SR.
Plán obnovy SR. | Zdroj: planobnovy.sk

Ďalšími príčinami boli: zníženie podľa európskeho kľúča, rast cien stavebných materiálov a energií, poznatky z aplikačnej praxe a iné objektívne skutočnosti. Pravidlá prepočtu podľa európskeho kľúča súvisia napríklad s tým, že 30 % alokácie sa v roku 2022 prepočítalo každej členskej krajine a zohľadnil sa rast HDP za roky 2020 a 2021. Rast Slovenska bol vyšší, ako sa očakávalo, preto sa tzv. finančná obálka znížila o 323 miliónov eur.-Na to bolo treba reagovať aktualizáciou plánu, inak by to platil slovenský rozpočet.

Proces aktualizácie

Súhlasom vlády sa nekončí proces aktualizácie, ktorá je predrokovaná s Európskou komisiou. Slovensko zašle do konca apríla 2023 návrh EK, ktorá ho bude hodnotiť dva mesiace. Počas nich pokračujú rokovania o návrhu záväzného dokumentu – tzv. Vykonávajúceho rozhodnutia Rady. Keď EK zverejní pozitívne hodnotenie aktualizácie, musí zasadnúť Hospodársky a finančný výbor Rady. Novú verziu plánu musí schváliť Rada ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti, čo sa predbežne udeje v júli tohto roka. Aby SR mohlo podať ďalšie žiadosti o platbu, musia byť schválené dokumenty ako tzv. Operačná dohoda a Dohoda o financovaní. Aktuálne je Slovensko medzi šiestimi krajinami únie, ktorým bola vyplatená druhá žiadosť o platbu.

Zdroj: NIKA

Výstavba nemocnice v Martine je kľúčová

Generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) Lívia Vašáková povedala pre ASB, že revízia plánu obnovy bola skôr proporčná. Týkala sa všetkých oblastí, nevyhlo sa jej teda ani zdravotníctvo a sociálna starostlivosť.

„V rezorte zdravotníctva bola na úrovni 9 %. Podarilo sa nám vyrokovať predĺženie termínov v kategórii full fit out alebo modernizácia či hrubá stavba. Z konca roku 2025 sme sa presunuli do polovice roku 2026,“ uviedla príklad. Posun termínu sa týka napríklad aj materských škôl. Pre ambulantný sektor bol zvýšený motivačný príspevok na zriadenie ambulancie primárnej starostlivosti na 80-tisíc eur.

V pláne obnovy je celkový počet nemocničných lôžok cca 1 600. Z tohto počtu je 660 lôžok v kategórii full fit out, ktorá je časovo a finančne najnáročnejšia. Výstavba novej nemocnice v Martine je podľa Vašákovej kľúčová, pretože ak by sa táto stavba neuskutočnila, neexistuje iný alternatívny projekt, keby sa táto stavba neuskutočnila.

Pri ostatných typoch lôžok v úrovni modernizácia alebo hrubá stavba je väčšia možnosť, ako ich kombinovať. S týmto typom lôžok súvisí vyhodnotená výzva na veľké nemocničné projekty nad 5 miliónov eur, malé nemocničné projekty, projekt Rázsochy. „Paleta projektov, z ktorých môžeme čerpať lôžka v týchto dvoch kategóriách, je relatívne široká,“ vysvetlila Vašáková.

Zvýšenie benchmarku a ceny stavebných prác

Generálna riaditeľka počas neformálneho stretnutia s médiami spolu so svojim tímom predstavila koncom apríla aktualizáciu plánu obnovy a novú zelenú kapitolu. O zvýšených cenách energií a stavebných prác, ktoré ovplyvnili výstavbu na Slovensku, rokovali s eurokomisiou v apríli 2022. Argumenovali aj situáciou na Ukrajine, ktorá ovplyvnila situáciu u nás.

Slovensko vypracovalo metodiku cenového rastu a NIKA identifikovala najväčšie investície, v ktorých je veľký podiel stavebných nákladov. Sú to zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť , súdnictvo a doprava. „S EK sme vyrokovali zapracovanie zvýšenie cien do zníženia cieľov tak, aby bolo možné zvýšiť cenu benchmarku a neprenášali sme cenové riziko na verejné rozpočty,“ informovala NIKA.

Nová zelená kapitola REPowerEU v pláne obnovy

Energetika a povoľovacie procesy: 150 mil. €
Obnova a spravovanie budov: 149 mil. €
Rozvoj zelených zručností: 15 mil. €
Udržateľná doprava: 85 mil. €
Komunikácia a koordinácia: 3,5 mil. €
ZDROJ: NIKA

Novinky pre budovy

Kapitola REPowerEU v zložke obnova a spravovanie budov obsahuje viacero reforiem a investícií, ku ktorým je priradená výška finančnej alokácie a vykonávateľ. Rezort dopravy má vytvoriť jednotnú platformu údajov o energetickej hospodárnosti všetkých budov. Tá má obsahovať digitálny denník budovy (energetický certifikát, pasport budovy a podobne). Platforma má predstavovať referenčnú databázu budov. Reforma má alokáciu 31 miliónov eur.

Pre efektívne spravovanie štátnych budov, ktorých sú na Slovensku tisíce, bude do budúcnosti významná Reforma spravovania budov štátnej správy (2 milióny eur, Úrad vlády SR). Ich stav nie je dobrý, čo sa prejavuje vo vysokej energetickej náročnosti. Najprv bude spracovaná Stratégia spravovania a manažmentu budov štátu. Má sa zriadiť aj centrálny koordinátor, ktorý dohliadne na hospodárne využívanie budov. Podobné organizácie fungujú v Rakúsku, Veľkej Británii či v Írsku.

V pláne je vznik centrálneho koordinátora

Útvar hodnoty za peniaze v minulosti zverejnil, že štátne budovy produkujú ročne 180-tisíc ton skleníkových plynov. „Vychádzali sme z odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu SR, aby bola vypracovaná analýza integrácie delených kompetencií do jedného orgánu, ktorý bude mať kumulovanú pôsobnosť práve vo vzťahu k štátnym budovám.

Predpokladáme, že centrálny koordinátor, ktorý by mal vzniknúť po prijatí stratégie, by mal zabezpečovať rozvoj a manažment nehnuteľného majetku štátu,“ povedal Henrich Krejčí, riaditeľ odboru zelenej ekonomiky sekcie plánu obnovy. Pre Slovensko najvhodnejší model správy štátnych budov bude výsledkom práce pracovnej skupiny a bude súčasťou stratégie.

Pomoc pre energeticky chudobné domácnosti

Štátnym budovám majú pomôcť aj rýchle investície (20 miliónov eur pre rezort hospodárstva) do zlepšenia energetickej hospodárnosti. Pod nimi si treba predstaviť napríklad vyregulovanie sústavy, zateplenie, osadenie termostatov, termostatických hlavíc a podobne.

Predovšetkým pre domácnosti, ktoré sa pasujú s energetickou chudobou, je určená reforma projektovej prípravy obnovy rodinných domov v teréne (10 miliónov eur pre Slovenskú agentúru životného prostredia ). Má posilniť predprojektovú prípravu a informovanie o možnostiach financovania úspor energie.

K týmto domácnostiam smeruje ďalej investícia (41 miliónov eur, rezort životného prostredia) aktuálnej schémy na obnovu rodinných domov a doplnenie o možnosť čiastkovej obnovy za zjednodušených podmienok. Ďalšie peniaze (45 miliónov eur, rezort dopravy) majú smerovať do Obnovy verejných historických pamiatkovo chránených budov. Cieľom je zlepšiť ich stavebnotechnický stav, čo predĺži životnosť a energetickú hospodárnosť objektov.

Elektrifikované vlaky pre východné Slovensko

V oblasti udržateľnej dopravy má ísť z plánu obnovy 18 miliónov eur pre rezort dopravy na dva projekty rozšírenia trolejbusových liniek na Patrónku a Riviéru v bratislavskej verejnej doprave. Ekologickej doprave má pomôcť 67 miliónov eur (rezort dopravy) na nákup koľajových vozidiel s elektrickým pohonom pre verejnú dopravy, elektrických vlakov a nových električiek.

„Vlaky, podľa dostupných informácií, budú môcť byť nasadené aj na novo elektrifikovaných tratiach na východnom Slovensku,“ uzavrel riaditeľ Krejčí. Poverený premiér Eduard Heger na tlačovej besede k aktualizácii plánu spresnil, že pôjde o 5 súprav vlakov.