Žiadosť o platbu Obnov dom

Najčastejšie otázky k žiadostiam o platbu pri dotáciách na obnovu domu (+ VIDEO)

Partneri sekcie:

Rekonštruujete dom a úspešne sa uchádzate o dotáciu z Obnov dom? Jedným z posledných krokov, ako sa dostať k peniazom, je vyplnenie žiadosti o platbu, ktorú posielate do Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa s týmto úkonom spájajú.

Čo je to žiadosť o platbu?

Je to posledný krok, ktorý musíte vykonať na to, aby vám mohol byť vyplatený príspevok na obnovu rodinného domu. Žiadosť môžete začať riešiť v čase, keď ste ukončili obnovu, máte vydaný energetický certifikát po obnove a zároveň už je zverejnená vaša zmluva v Centrálnom registri zmlúv.

Žiadosť o platbu pozostáva z formulára a príloh. Nájdete ich na stránke www.obnovdom.sk. Pozor však, formulár je pre každú výzvu iný. Vyplníte ho online na webe, vytlačíte a podpíšete ručne (alebo elektronicky). Potrebujete k nemu tiež predložiť prílohy – či už povinné alebo nepovinné (odvíjajú sa od toho, čo všetko ste realizovali).

Aké sú prílohy k žiadosti o platbu?

Medzi povinné prílohy patria energetický certifikát po obnove a fotodokumentácia v rôznom rozsahu. Ďalšie prílohy sa odvíjajú od toho, akým spôsobom bola obnova realizovaná. Napríklad preberací protokol (ak bola realizovaná dodávateľsky) alebo čestné vyhlásenie k svojpomocnej rekonštrukcii. Vzory týchto dokumentov nájdete na stránke Obnov dom.

Ak ste inštalovali nový zdroj energie, SAŽP potrebuje dokument o tom, že zariadenie bolo reálne uvedené do prevádzky. Teda revíznu správa alebo protokol o spustení zariadenia do prevádzky, ktorý vydala odborne spôsobilá osoba. Ak ste zatepľovali a vznikli vám vedľajšie vynútené výdavky (na sokle, atiky, rímsy, balkóny), požiadajte odborne spôsobilú osobu (toho, kto vydáva certifikát po obnove), aby sa vyjadrila k vynúteným vedľajším výdavkom.

V prípade, že chcete financovať projektovú dokumentáciu, treba ju tiež predložiť. Ak žiadosť podáva kontaktná osoba, musí byť splnomocnená. Poslednou prílohou je doklad o spôsobe nakladania so stavebným odpadom. Možností je viac, dôležitá je legálnosť a to, aby bol recyklovaný podľa pravidiel. Usmernenia o nakladaní s odpadom nájdete opäť na stránke Obnov dom.

Ak bola obnova realizovaná dodávateľsky, aký preberací protokol prikladáte?

Ak vám firma takýto dokument nevystavila, môže použiť vzor uvedený na stránkach v sekcii Výzvy, kde nájdete ku každej výzve aj vzory dokumentov. Dôležité je totiž mať preukázanú nielen úsporu, ale aj realizáciu opatrení.

Kam poslať žiadosť o platbu a dokumenty s ňou súvisiace?

Máte niekoľko možností, ako ju doručiť. Môžete ju poslať poštou listine, alebo zaniesť do podateľne či do niektorej z regionálnych kancelárií. Alebo zaslať elektronicky, podpísanú elektronickým podpisom cez e-schránku www.slovensko.sk. V tom prípade si musíte aktivovať e-schránku aj pre prijímanie dokumentov.

Návod ako postupovať elektronicky nájdete opäť na stránke Obnov dom. Prílohy môžete nahrať ako súčasť formulára, nemusíte ich teda tlačiť a doručiť fyzicky. Týka sa to však len tých príloh, ktoré nie sú potrebné ako originál. Plnomocenstvá potrebuje SAŽP doručiť listine ako originály. Skontrolujte si aj emailovú adresu, či je napísaná správne. Dostanete na ňu notifikáciu o prijatí žiadosti o platbu.

Musíte agentúre dokladovať aj faktúry z obnovy domu?

Nie, nemusíte. SAŽP nebude posudzovať žiadosť na základe faktúr a bločkov. Výšku skutočne vyplateného príspevku vypočíta na základe preukázaných zrealizovaných opatrení na obnovu a sprievodnej dokumentácie v rozsahu, v akom je financovaná v rámci projektu.

V prípade pochybností, napríklad o čase, kedy bola obnova realizovaná, však môže vaše faktúry skontrolovať. Preto je dôležité po dobu piatich rokov od realizácie obnovy odložiť si všetky bločky a faktúry.

Je možné podať žiadosť o platbu aj bez vyhotoveného energetického certifikátu po obnove?

Nie, po ukončení obnovy a prác si potrebujete nechať vypracovať certifikát po obnove. Až potom môžete podať žiadosť o platbu.

Môžete podať žiadosť o platbu pred zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv?

Nie. Musíte sledovať, či už je vaša zmluva zverejnená.

Ako dlho trvá kontrola žiadosti o platbu?

V agentúre robia momentálne všetko preto, aby sa doby spracovania dokumentov skracovali. Počítajte s týždňami až mesiacmi, kým vám príde prvé vyjadrenie, či žiadosť bola úplná alebo SAŽP potrebuje niečo doplniť.

Koľko trvá samotné vyplatenie príspevku?

V rámci kontroly žiadosti o platbu dostanete ako finálny dokument od agentúry návrh správy z kontroly, ktorý odsúhlasíte alebo pripomienkujete, alebo môžete dostať už správu samotnú. Od tejto chvíle rátajte s 10 pracovnými dňami, kým sa vám prostriedky pripíšu na váš účet v banke.

Môžu vašu žiadosť o platbu zamietnuť na základe nesprávneho postupu alebo nedodania potrebných dokumentov?

Pri chýbajúcich dokumentoch vás SAŽP vyzve na ich doplnenie. Ak ich nedoplníte, kontrolu nevie ukončiť a tým pádom nemôže vyplatiť prostriedky. Ak by sa prišlo na závažné pochybenia, napríklad že opatrenia neboli realizované vôbec alebo mimo oprávneného časového rámca (najskôr od februára 2020), je tu aj možnosť, že agentúra vašu žiadosť zamietne.

Ako vás bude agentúra kontaktovať v prípade, že potrebuje doplniť dokumenty k vašej žiadosti?

Kontaktovať vás môže konkrétny pracovník, ktorý žiadosť vyhodnocuje a to rôznou formou: listine, elektronicky, emailom alebo vám zavolá v prípade, že potrebuje z vašej strany niečo vysvetliť.

Čo robiť, ak nesúhlasíte s výškou navrhované príspevku?

Príspevok vypočítava agentúra na základe podkladov od žiadateľa a následne zasiela návrh správy z kontroly. Ak s niečím v správe nesúhlasíte, máte možnosť podať námietku. Proces, ako komunikovať, bude uvedený priamo v návrhu správy. Následne pracovník agentúry vaše námietky buď zohľadní a zapracuje, alebo vyhodnotí ako neopodstatnené.

Kedy dostanete informačnú tabuľku, ktorú si musíte umiestniť na dom?

Tabuľka vo veľkosti A5, teda popisného čísla, hovorí o tom, že obnova bola spolufinancovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Tabuľku musíte pripevniť na miesto viditeľné z ulice, a to po dobu piatich rokov. Dostanete ju spolu so správou z kontroly. Teda až potom, keď sa vyhodnotí vaša žiadosť o platbu. Jej umiestnenie môže byť jednou z vecí, ktorá bude predmetom kontroly.