Solárne panely dotácia

Poradíme vám, ako postupovať, ak chcete využiť poukážku z programu Zelená domácnostiam od júna 2022

Projekt Zelená domácnostiam umožňuje získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ako presne postupovať, aby ste mohli využiť poukážku vydanú od júna 2022?

Zoznámte sa s podmienkami podpory

Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť oprávneným používateľom podporovaných malých zariadení. Tieto informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach.

Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu v niektorom z regiónoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s oprávnenými zhotoviteľmi.

Overte  si, aký obnoviteľný zdroj energie je pre vás vhodný

Každý z obnoviteľných zdrojov energie má svoje výhody aj obmedzenia a vyžaduje si špecifické podmienky inštalácie či spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v poradenských centrách v Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Košiciach a v Bratislave. Poradiť sa o vhodnosti druhu zariadenia môžete aj priamo so zhotoviteľmi.

Vyberte si zariadenie a uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V žiadosti si zo zoznamu zariadení zvolíte výrobcu a presný typ zariadenia.

Podmienky podpory sú nastavené tak, aby ste mohli získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie. Zoznam je priebežne aktualizovaný. Pri výbere zariadenia sa u konkrétneho zhotoviteľa ubezpečte, či je možné zariadenie v stanovenom termíne dodať a nainštalovať. Ak zariadenie nie je v termíne platnosti poukážky k dispozícii, poukážku nie je možné využiť.

Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom písomnou formou, predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA. Odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii SIEA zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Odporúčania pre domácnosti.

Vyplňte žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku sa vypĺňa elektronicky prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky Zelená domácnostiam v časti Žiadosti o poukážku. V časti Ako podať žiadosť nájdete aj videonávod k podávaniu žiadosti a manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam. Nájdete v ňom presný postup pri vypĺňaní žiadosti v informačnom systéme.

Obratom po vyplnení formulára žiadosti v informačnom systéme bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Až po potvrdení záujmu je žiadosť zaregistrovaná.

Následne dostanete e-mailovú správu o zaradení žiadosti do zásobníka. Jej súčasťou budú prístupové údaje do elektronického formulára na úpravu žiadosti. Novinkou je, že vo formulári na úpravu žiadosti v časti 5 nájdete aj aktivačný kód potrebný pre vydanie poukážky.

Dohodnite sa so zhotoviteľom, kedy zariadenie nainštaluje a poskytnite mu aktivačný kód na vydanie poukážky

Žiadosti čakajúce na vydanie poukážky môže domácnosť skontrolovať a upravovať po prihlásení sa do informačného systému. Kontaktujte zhotoviteľa a preverte termín dodania a inštalácie zariadenia. Ak sa na inštalácii dohodnete, poskytnite mu aktivačný kód na vydanie poukážky, ktorý nájdete vo formulári na úpravu žiadosti v časti 5.

Podávanie žiadosti o dotáciu
Hlavnou zmenou od júna 2022 je, že systém na registráciu žiadostí zostáva trvalo otvorený. | Zdroj: Pexels

Zhotoviteľ žiadosť skontroluje a ak je schopný zariadenie do 90 dní nainštalovať, aktivuje vydanie poukážky

Zhotoviteľovi sa po zadaní kódu zobrazia údaje o mieste inštalácie, ktoré nie je možné upraviť. Preverte si spolu ich správnosť, ak sú chybné, zadajte žiadosť znovu. Zhotoviteľ má aktivovať vydanie poukážky až vtedy, keď si je istý, že inštaláciu zrealizuje do ukončenia platnosti poukážky, teda do 90 kalendárnych dní od jej vydania.

Informáciu o tom, či je poukážka aktivovaná, získate na stránke projektu v časti Žiadosti čakajúce na aktiváciu a vydanie poukážky. Aj po aktivácii poukážky môžete žiadosť upravovať, ale len do vydania poukážky. Aktivované poukážky bude SIEA vydávať vždy v utorok o 11. h, prvé poukážky v inovovanom systéme podpory budú vydané v utorok 28. júna 2022. Po vydaní poukážky vám SIEA zašle informačný e-mail.

SIEA poukážku vytlačí a pošle vám ju

Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA.

Ak získate poukážku, do 90 dní ju uplatnite u zhotoviteľa

Poukážka je platná 90 kalendárnych dní od dátumu vydania. Počas tohto obdobia musíte zmluvu podpísať, poukážku uplatniť u konkrétneho zhotoviteľa, odovzdať mu podpísanú zmluvu o využívaní poukážky a zhotoviteľ musí zariadenie nainštalovať a požiadať o preplatenie poukážky.

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ. Zaväzuje ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpísal pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu.

Zhotoviteľovi odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií na vydanie poukážky a ostatné povinné prílohy. Obe doručené vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti.

Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

Zhotoviteľ poukážku rezervuje, zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky

Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať najneskôr do termínu platnosti poukážky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodnite aj zmluvne. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

Na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti. Povinné náležitosti dokladu o inštalácii a faktúry sú uvedené v príslušných usmerneniach pre zhotoviteľov.

SIEA žiadosť posúdi, ak je výsledok pozitívny, preplatí zhotoviteľovi poukážku

SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti, v  samostatnom usmernení. Na faktúre musia byť výdavky členené podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov.

Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke.

Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. Súčasťou žiadosti je aj fotodokumentácia inštalácie, ktorú zhotoviteľ vkladá do informačného systému. Jej rozsah a štruktúra sú opísané v manuáli pre zhotoviteľov.

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

SIEA, red