Solárne panely dotácie

Eurofondy: Príspevok na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Partneri sekcie:

Na podporu využitia fotovoltických systémov vo verejnom sektore pôjde z európskych zdrojov 5 miliónov eur. Obce a mestá ich môžu využiť pre školy či úrady.

Aktualizácia: Tretie hodnotiace kolo výzvy sa predĺžilo do 31. mája 2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy. Vzhľadom na dopyt žiadateľov SIEA v júni navýšila indikatívnu výšku finančných prostriedkov o 300-tisíc eur, teda celkovo je k dispozícii 5 300  000 eur. 

Ministerstvu hospodárstva SR sa podarilo v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) presmerovať uvoľnené európskej zdroje na inštaláciu fotovoltických systémov nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. Táto výzva je príležitosťou najmä pre tých, ktorí majú predpoklady projekty zrealizovať do konca roka.

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Pozor, podporené budú len projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Príspevok na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Koľko: maximálne 750 000 eur
Aká budova: verejná budova
Na čo: na podporu využitia fotovoltických systémov
Kto: obce, mestá, VÚC, orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie

O príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, VÚC, ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Podmienkou je však realizácia projektu do konca roka 2023.

Koľko peňazí môžete dostať

Žiadatelia, medzi ktorými môžu byť napríklad aj verejné vysoké školy, môžu získať podporu do výšky 95 % oprávnených nákladov. V prípade subjektov ústrednej štátnej správy, teda ministerstiev a celonárodných úradov, je podpora 100 %. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je však 750-tisíc eur. Na výzvu je dohromady vyčlenených 5 miliónov eur.

Špecifiká tejto výzvy

Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Týmito podmienkami sa zabezpečí rýchla implementácia projektu žiadateľa.

Vyrobená elektrina sa nesmie nevyužívať na hospodárske účely iných subjektov. Zároveň platí, že do distribučnej sústavy môže byť dodávaných maximálne 20 % celkového ročného objemu vyrobenej elektriny. Zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa.

Ako žiadať

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra 7. februára 2023. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára 2023. Podrobnejšie informácie k výzve nájdete na stránke www.op-kzp.sk.