Obnov dom piata výzva

Piata mimoriadna výzva Obnov dom: Aký je príspevok na opravu škôd po zemetrasení a krupobití?

Podmienky piatej výzvy Obnov dom sú už známe. Táto mimoriadna výzva sa netýka celého Slovenska, ale len vybraných okresov. Zahŕňa ostraňovanie škôd a novinkou je i vyplatenie zálohy po podpise zmluvy.

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnili podmienky piatej, mimoriadnej výzvy Obnov dom. V nej rozdelia 27,26 milióna eur s DPH pre domácnosti v regiónoch postihnutých zemetrasením a krupobitím.

Majitelia viac než tisícky rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji budú môcť požiadať o finančný príspevok od 1. decembra. A to až do výšky 22 800 eur s DPH. Novinkou je vyplatenie zálohy, ktoré doteraz v programe Obnov dome nebolo možné. Úspešní žiadatelia získajú zálohu vo výške 7-tisíc eur, ktorá im bude vyplatená na účet po podpísaní zmluvy.

Žiadosti je možné predkladať od 1. decembra 2023 od 9. hodiny. Uzatvorenie výzvy je naplánované na 31. júl 2024, pričom SAŽP môže výzvu ukončiť aj v skoršom termíne.

Koľko peňazí dostanete v tejto výzve na obnovu domu?

Výška príspevku v piatej výzve je maximálne:

  • 18 000 eur s DPH v prípade, že obnovou sa dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30 % až 60% oproti stavu pred obnovou RD
  • 22 800 eur s DPH v prípade, že obnovou sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

a zároveň 95 % celkových oprávnených výdavkov.

Podmienky týkajúce sa rodinného domu

Rodinný dom, na ktorý sa príspevok žiada, sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky a to konkrétne v obciach uvedených v zozname. Nachádzajú sa v ňom obce postihnuté krupobitím v okresoch Michalovce a Sobrance a zasiahnuté zemetrasením v Prešovskom kraji.

Rodinný dom musí byť na liste vlastníctva označený v časti druh stavby kódom 10 – Rodinný dom. Podmienkou je, aby bol postavený pred rokom 2013 (za rok postavenia sa považuje rok prvej kolaudácie). Podlahová plocha využívaná na iný účel ako bývanie nesmie presiahnuť 10 % celkovej podlahovej plochy domu.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať

Oprávneným žiadateľom je vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu (bezpodielový či podielový). Ak sa nejedná o výlučného vlastníka, tento musí byť splnomocnený manželom/manželkou alebo ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti. Podielovým spoluvlastníkom domu nesmie byť právnická osoba, a to ani v prípade, že o poskytnutie príspevku žiada fyzická osoba.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom domu do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy so SAŽP. Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je možná. O zmene vlastníckych pomerov, vrátane úmrtia niektorého zo spoluvlastníkov, je nutné SAŽP informovať. Jednou z podmienok je i bezúhonnosť žiadateľa a spolužiadateľov, ktorí nesmú byť odsúdení za trestný čin prijímania úplatku, podplácania a podobne.

Podmienka úspory primárnej energie

Aj v piatej výzve platí podmienka úspory primárnej energie 30 %, minimálne však 25 % oproti stavu pred obnovou. SAŽP môže uznať za výdavky aj v prípade, že sa nedosiahne minimálna požadovaná miera úspory primárnej energie.

Zároveň musí byť súčasťou obnovy aspoň jedno opatrenie zo skupiny A. Výdavky zo skupiny A musia dohromady tvoriť aspoň 25 % z celkových oprávnených výdavkov. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. Dotácia sa nevzťahuje na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani na zobytnenia podkrovia alebo suterénu.

Poškodený dom zemetrasenie
V tejto výzve budú preplatené aj opatrenia na odstránenie trhlín obvodových stien. | Zdroj: iStock

Oprávnené náklady

Skupina opatrení A. na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

1. zateplenie obvodového plášťa vrátane vynútených vedľajších výdavkov ako minimalizovanie tepelných mostov pri vystupujúcich konštrukciách (sokel, rímsa, atika, štítová stena, betónová markíza)
2. zateplenie strešného plášťa
3. výmena otvorových konštrukcií
4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, pod ktorým je vykurovaný priestor)
5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, nad ktorým je vykurovaný priestor)
6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Výdavky vynaložené na výmenu strešnej krytiny sú považované za oprávnené v prípadoch, že pôvodná krytina bola azbestová a strešný plášť je teplovýmennou plochou; alebo bola pôvodná krytina zemetrasením či krupobitím preukázateľne poškodená.

Skupina opatrení B1. inštalácia zdroja energie (vrátane uvedenia do prevádzky)

1. tepelné čerpadlo (voda-zem, zem-voda, vzduch-voda alebo vzduch-vzduch)
2. fotovoltické panely a batériové úložisko (len v spojitosti s fotovoltickými panelmi)
3. solárne kolektory
4. kotol na biomasu na pelety s manuálnym alebo automatickým prikladaním (ak nahrádza starý plynový kotol, dom sa nesmie nachádzať v niektorej z obcí uvedenej na zozname rizikových obcí so zhoršenou kvalitou ovzdušia)
5. plynový kondenzačný kotol (po splnení podmienok ako napríklad energetická trieda A)
6. centrálna alebo lokálna rekuperácia (lokálna musí byť inštalovaná minimálne v dvoch miestnostiach)
7. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Príspevok na vybudovanie nového komínového telesa vrátane základovej pätky je pridruženým nákladom ku kotlu na biomasu. V prípade poškodenia pôvodného komína zemetrasením v Prešovskom kraji je však tento výdavok oprávnený aj bez inštalácie nového kotla na biomasu.

Výmena zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol (vrátane súvisiacich prác a revíznej správy) nesmie prekročiť 20 % celkových nákladov. Zoznam oprávnených zariadení je totožný s programom Zelená domácnostiam.

Skupina opatrení B2. zelená strecha

1. intenzívna (pod podmienkou zabezpečenia závlahy zelenej strechy z akumulačnej nádrže na dažďovú vodu)
2. extenzívna

Skupina opatrení B3. akumulačná nádrž na dažďovú vodu

1. podzemná
2. nadzemná

Skupina opatrení B4. inštalácia tieniacej techniky

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami.

Skupina opatrení B5. odstránenie azbestu

1. obkladu stien
2. strešnej krytiny

Skupina opatrení B6. podpora elektromobility

Elektronabíjacia stanica, tzv. Wallbox (jedine v kombinácii s inštaláciou fotovoltických panelov zo skupiny opatrení B1).

Skupina opatrení C. odstránenie trhlín obvodových stien a vodorovných konštrukcií

Odstránenie trhlín šírky nad 1 mm, vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov (helikálna výstuž, opravy stropov a stien vrátane omietok, búracie práce ako aj vývoz materiálu).

Opatrenie je určené na odstránenie trhlín v nosných zvislých, prípadne aj vodorovných konštrukciách, ktorú sú zároveň teplovýmennou plochou. Maximálna výška príspevku na toto opatrenie predstavuje 8 500 eur, pričom jeho výška nesmie presiahnuť výšku celkových oprávnených výdavkov na opatrenia zo skupín A, B1 až B6.

Výdavok je oprávnený len v obciach Prešovského samosprávneho kraja postihnutých zemetrasením. Jeho oprávnenosť potvrdí obec zasiahnutá zemetrasením na základe komunikácie so SAŽP.

Odstránenie trhlín nosných zvislých a vodorovných konštrukcií sa nevzťahuje na rodinné domy v obciach postihnutých krupobitím a na rodinné domy v Prešovskom kraji s pasívnymi trhlinami menšej šírky ako 1 mm (napríklad vlásočnicovými trhlinami).

Výdavky na sprievodnú dokumentáciu

Okrem realizácie vyššie uvedených opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie. A to na:

1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia (PEH) a požiarnej bezpečnosti stavby (ak obnova podlieha stavebnému povoleniu)
2. projektovú dokumentáciu bez stavebného povolenia a bez PEH a certifikátu východiskového stavu, ak obnova nepodlieha stavebnému povoleniu
3. energetický certifikát (EC) východiskového stavu, ktorý určí potenciálnu úsporu primárnej energie
4. PEH, ak obnova nepodlieha stavebnému povoleniu a potenciálna úspora bola určená na základe PEH
5. energetický certifikát budovy po obnove
6. vypracovanie požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentácie požiarnej ochrany špecialistom vedeným v zozname Ministerstva vnútra SR

V prípade, ak obnova podlieha stavebnému konaniu, projektová dokumentácia musí byť spracovaná v stupni minimálne pre stavebné povolenie oprávnenou osobou. Ak žiadate príspevok na projektovú dokumentáciu vrátane PEH, musíte ju potom predložiť aj k žiadosti o platbu.

SAŽP nevyžaduje k žiadosti predloženie dokladov, ktoré preukazujú, že postupujete pri obnove v súlade so stavebným zákonom. To vás však nezbavuje povinnosti dodržiavať príslušné právne predpisy.

Oprava strechy krupobitie
V prípade strechy poškodenej krupobitím alebo zemetrasením môžete získať príspevok na novú strešnú krytinu. | Zdroj: iStock

Čo potrebujete k vyplneniu žiadosti?

Na vyplnenie a odoslanie formulára žiadosti (od decembra) budete potrebovať:

  • doklad totožnosti ako občiansky preukaz alebo pas (do formulára žiadosti uvádzate identifikačné údaje), toto platí žiadateľa aj pre všetkých spoluvlastníkov,
  • výpis z účtu alebo iný dokument obsahujúci IBAN (v žiadosti uvádzate číslo účtu pre vyplatenie príspevku),
  • list vlastníctva,
  • rodný list (pre potreby súhlasu s výpisom z Registra trestov), platí aj pre spoluvlastníkov.

Odkedy môžete podávať žiadosti?

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je možné vyplniť elektronicky na stránke www.obnovdom.sk od 1. decembra 2023 od 9. hodiny do termínu uzavretia výzvy. Samotné vyplnenie formulára žiadosti neznamená, že ste ju podali.

Po zaevidovaní elektronickej žiadosti ju musíte vytlačiť, podpísať a spolu s povinnými prílohami doručiť osobne či poštou do podateľne SAŽP alebo osobne zaniesť do niektorej z regionálnych kancelárií, alebo elektronicky doručiť do e-schránky SAŽP na portáli www.slovensko.sk. Na to máte čas do konca júla 2024.

Povinné prílohy, ktoré posielate do agentúry spolu so žiadosťou

Povinnými prílohami k elektronicky vygenerovanej, vytlačenej a podpísanej žiadosti, ktoré treba predložiť do 31. júla 2024, sú:

  • súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými vlastníkmi (ak nie je žiadateľ výlučným vlastníkom)
  • farebná fotodokumentácia domu pred obnovou zo všetkých svetových strán
  • potvrdenie o vlastníctve bankového účtu (výpis z bankového účtu, potvrdenie od banky, zmluva s bankou o vedení účtu, potvrdenie z internet bankingu)

Na obnovu máte 12 mesiacov

Realizácia projektu musí byť ukončená do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (táto lehota sa dá v odôvodnených prípadoch predĺžiť o 6 mesiacov), najneskôr však do 31. marca 2026. Ukončenie realizácie projektu preukážete preberacím protokolom o prevzatí diela/zariadenia, respektíve čestným vyhlásením v prípade obnovy realizovanej svojpomocne, ktoré predložíte so žiadosťou o platbu.

Na čo si dať pozor

Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie predkladáte v tejto výzve až k žiadosti o platbu. SAŽP však odporúča, aby ste sa na obnovu dôsledne pripravili a oslovili odborne spôsobilé osoby za účelom prípravy EC alebo PEH čo najskôr.

Poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na opatrenia a sprievodnú dokumentáciu, ktorých realizácia začala najskôr 1. februára 2020.

Skontrolujte si, či na váš rodinný dom nebol vydaný statický posudok so záverom, že dom je ťažko opraviteľný alebo dokonca neopraviteľný, respektíve sa odporúča jeho zbúranie. Na takýto dom dotáciu nedostanete.

Samotným vybudovaním nového komína a odstránením trhlín obvodových stien a vodorovných konštrukcií nedosiahnete minimálnu požadovanú úsporu primárnej energie. Rozsah úspor primárnej energie závisí od východiskového stavu domu a od tepelnotechnických vlastností použitých materiálov.

Projekt musí spĺňať podmienku udržateľnosti, teda najmenej 70 % hmotnosti stavebného opadu vyprodukovaného na stavenisku musí byť pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie vrátane spätného zasypávania, pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Prípadnú likvidáciu azbestu môžu vykonať len kvalifikovaní odborníci.