Eurofondy: Príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Historická budova gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave
Zdroj: iStock

Žiadatelia z radov organizácií štátnej správy, subjektov územnej samosprávy a ostatných subjektov verejnej správy sa môžu uchádzať o dotácie na realizáciu optimálnych opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Realizáciou projektu musia dosiahnuť plánovanú úsporu vo výške minimálne 30 percent.

Pre výzvu s názvom Zníženie energetickej náročnosti verejných budov sú oprávneným miestom realizácie projektu všetky regióny okrem Bratislavského kraja (rozhodujúce je miesto realizácie, nie sídlo žiadateľa). Verejné budovy musia spadať do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona č. 555/2005, kam zaraďujeme administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa.

Výzvu vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v júli 2021. Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola neskôr predĺžila z konca novembra na 31. december 2021. V nadväznosti na túto zmenu sa mení aj termín následných hodnotiacich kôl.

Oprávnené aktivity pre zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Nenávratný finančný príspevok je poskytovaný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kam na základe energetického auditu spadajú aktivity ako:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
  • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov,
  • inštalácia systémov merania a riadenia,
  • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu systémov centrálneho zásobovania teplom,
  • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Súčasťou projektu nemôžu byť aktivity, ktoré nesúvisia so zlepšením energetickej hospodárnosti budov (napríklad nadstavba a prístavba budovy). Inštalácia zariadení na využívanie OZE bude podporená len ako súčasť komplexného projektu na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov, to znamená v kombinácii s inými opatreniami.

Koľko peňazí môžete dostať

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 44 miliónov eur, pričom 30 miliónov eur je určených pre subjekty územnej samosprávy a 14 miliónov eur pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy. Výzva je otvorená, uzavrie sa teda až po vyčerpaní finančných prostriedkov.

Výška podpory projektov je rôzna, v závislosti od typu žiadateľa. Samosprávy môžu získať financovanie projektu vo výške od 100 tisíc do 1 milióna eur, pre príspevkové a rozpočtové organizácie a štátnu správu je horný limit až 3 milióny eur. Od samospráv a verejnej správy sa však očakáva spolufinancovanie projektu vo výške 5 %.

Ako žiadať a kde získať ďalšie informácie

Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia je SIEA. Tá prijíma aj žiadosti a poskytuje všetky dodatočné informácie. Podrobnejšie informácie o výzve, žiadosti, kontakty a osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov nájdete na webe operačného programu.

Sláva Štefancová