výrobná hala, sklené vlákna

Eurofondy: Príspevok na zníženie energetickej náročnosti výroby

Partneri sekcie:

O nenávratný príspevok na rekonštrukciu výrobných budov či energetického hospodárstva môžu žiadať malé aj veľké firmy, ktoré podnikajú v priemysle alebo súvisiacich službách.

Aktualizácia pre rok 2023: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia túto výzvu ku dňu 31. 12. 2021 uzatvorila.

Ak ste podnikateľ v priemysle alebo súvisiacich službách a potrebujete zatepliť výrobnú halu alebo plánujete začať využívať obnoviteľné zdroje energie, môžete na tento projekt získať dotáciu. Minimálna výška nenávratného príspevku je 20 tisíc eur, maximálna 200 tisíc eur.

Príspevok sa poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, tá prijíma aj žiadosti, pričom peniaze idú z európskych štrukturálnych fondov, cez operačný program Kvalita životného prostredia.

Štrukturálne fondy EÚ – základné informácie o dotácii na zníženie energetickej náročnosti výroby

 • Koľko: do 200 tisíc eur
 • Aká budova: priemyselná výroba
 • Na čo: energeticky efektívnejšia rekonštrukcia budov, zdrojov energií a rozvodov energií
 • Kto: podnikateľ v priemysle, ktorý je majiteľom budovy

Žiadať môže firma rôznej veľkosti – mikropodnik, malá, stredná aj veľká firma. Dôležité však je, aby podnikala v priemyselných odvetviach a súvisiacich službách aspoň 36 mesiacov. Firma, ktorý žiada o príspevok, nesmie tiež dlhovať na daniach viac ako 40 eur, sociálnej poisťovni viac ako 40 eur a zdravotným poisťovniam viac ako 100 eur.

Predtým, ako požiadate o príspevok na zateplenie haly, efektívnejšie osvetlenie alebo zavedenie obnoviteľných zdrojov energií pri vykurovaní či výrobe, musíte mať hotový energetický audit. Ten musí vypracovať osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a musí v ňom byť napísané, aké opatrenia z pohľadu zníženia energetických strát idete urobiť, a aké zdroje obnoviteľnej energie sa odporúčajú inštalovať.

Všetko to musí mať nielen ekologický, alebo aj ekonomický zmysel. Presnejšie sa dotácia musí týkať jednej z týchto oblastí:

 • rekonštrukcia a modernizácia stavieb v oblasti priemyslu a  nadväzujúcich služieb, aby sa znížila ich energetická náročnosť;
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení, aby boli energeticky účinnejšie a prispeli k zníženiu emisií skleníkových plynov;
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodov stlačeného vzduchu;
 • zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov v oblasti výroby a spotreby energie, s cieľom znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov;
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie;
 • modernizácia a rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny;
 • iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Dôležité tiež je, že budova, na ktorú žiadate príspevok, musí byť vo vlastníctve firmy, nemôžete v nej byť v nájme a musí byť mimo Bratislavského kraja.

Koľko peňazí môžete dostať

Príspevok vám poskytnú do výšky 60 percent celkových oprávnených nákladov na projekt, takže budete potrebovať 40 percent vlastných zdrojov. Pri žiadosti musíte dokázať, že tieto zdroje máte k dispozícii.

Ak získate dotáciu, musíte sa zaviazať, že firma bude v danom objekte podnikať ešte aspoň tri roky (v prípade malých a stredných firiem), resp. 5 rokov (v prípade veľkých firiem). V prípade veľkých firiem tiež platí, že poskytnutý príspevok na energeticky efektívnejšiu budovu nesmie viesť k strate pracovných miest.

Trvanie výzvy limituje objem peňazí, ktoré sú v rámci nej k dispozícii. Keď sa balík peňazí vyčerpá, výzva končí.

Ako žiadať a kde sú ďalšie informácie

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia je na Slovensku Slovenská inovačná a energetická agentúra. Tá prijíma aj žiadosti a poskytuje všetky dodatočné informácie. Podrobnejšie informácie nájdete na webe operačného programu. Žiadosti, kontakty a ďalšie informácie nájdete na webe SIEA.