Nová prírodná rezervácia

Od mája budeme mať novú prírodnú rezerváciu v okrese Brezno

Partneri sekcie:

Vládny kabinet podporil tri návrhy z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorými sa vyhlasuje jedna prírodná rezervácia a dva chránené areály.

Ide o prírodnú rezerváciu Homoľa (22,18 ha), chránený areál Pramenná oblasť Rimavy (2058,67 ha) a chránený areál Tisovský kras (1558,16 ha). Všetky tri územia sú súčasťou európskej sústavy Natura 2000. Nariadenia, ktorými sa vyhlásia chránené územia, nadobudnú účinnosť 1. mája 2023.

Podľa ministra Jána Budaja Slovensko ako členský štát EÚ má za úlohu prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny únie spoločne budujú európsku sústavu chránených území (Natura 2000) na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Natura 2000 pozostáva z chránených území a území európskeho významu.

„Pre nesplnenie záväzkov na označenie území európskeho významu a na určenie cieľov ochrany a opatrení vedie Európska komisia voči Slovensku konanie. Vyhlasovaním chránených území tak postupne plníme záväzky Slovenska a naprávame zlyhania predchádzajúcich vlád,“ zdôraznil minister Budaj.

Prírodná rezervácia Homoľa sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Muránska planina. Na celej výmere sa prekrýva s rovnomenným územím európskeho významu. Nariadením vlády dôjde k zvýšeniu v súčasnosti platného 2. stupňa ochrany na 4. stupeň ochrany. Celé územie prírodnej rezervácie Homoľa tvoria štátne pozemky.

Chránený areál Pramenná oblasť Rimavy v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec sa nachádza na južnom úpätí Fabovej hole. Celé územie chráneného areálu je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Nariadením vlády je zachovaný v súčasnosti platný 3. stupeň ochrany. Ako minister uistil, kvôli vyhláseniu chráneného areálu nedôjde k obmedzeniu bežného obhospodarovania.

Druhý chránený areál Tisovský kras na juhozápadnom výbežku Spišsko-gemerského krasu nadväzuje na Národný park Muránska planina. Dôjde v ňom k zvýšeniu výmery území s 2. a 3. stupňom ochrany,. Zaraďuje sa sem tiež prírodná rezervácia Suché doly s aktuálne platným 4. stupňom ochrany, ktorá bude zrušená vyhlásením chráneného areálu Tisovský kras.

MŽP SR