Veterná elektráreň.

SPP podporuje zelenú elektrinu. Navrhuje postaviť osem veterných turbín za skoro 100 miliónov eur

Partneri sekcie:

Štátny plynárenský podnik chce podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie výstavbou veterného parku s ôsmimi turbínami v okrese Galanta na súkromných pozemkoch – poľnohospodárskej pôde. Turbíny budú pripojené do elektrizačnej sústavy Slovenska s inštalovaným výkonom 57,6 MW.

ENERGIEPORTAL v júni informoval, že sa zámery veterných elektrární objavili v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Slovenský plynárensky priemysel (SPP) plánuje sám alebo s partnermi do roku 2030 investovať do projektov zameraných na ekologickú výrobu energií z obnoviteľných zdrojov energie približne 500 miliónov eur.

„Spoločnosť má v súčasnosti rozpracovaných niekoľko investičných projektov a zámerov na vybudovanie a prevádzkovanie veterných parkov, napr. pri obci Drahovce, pri meste Galanta a v oblasti Záhoria,“ uviedol pre ASB riaditeľ korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta.

Kombinované financovanie výstavby

Enviroportál zverejnil v júli zámer veterného parku od SPP, kde sa píše, že podnik má predbežný súhlas majiteľov pozemkov. Tie sa nachádzajú v katastri obcí Galanta, Kajal a VáhovceVýstavba energetických zariadení podlieha podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie povinnému hodnoteniu. Spolu s turbínami treba postaviť aj spevnené prístupové a obslužné komunikácie v dĺžke 5,4 km.

Pri financovaní tohto projektu v okrese Galanta vo výške cca 90 miliónov eur uvažuje SPP o kombinácii vlastných zdrojov, bankového financovania a eurofondov určených na obnoviteľné zdroje energie. Projekt pripravuje približne jeden rok.

Základnou podmienkou je rýchlosť vetra

Výber vhodnej lokality podmieňuje dostatočná rýchlosťou vetra, ktorá zabezpečí efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj návratnosť celého projektu. „Zohľadnili sme aj dostatočnú veľkosť a celistvosť pozemkov vhodných na výstavbu veterných turbín a ekologickú a environmentálnu náklonnosť majiteľov pozemkov a samosprávy,“ povedal Ondrej Šebesta s tým, že tieto podmienky spĺňa mesto Galanta a okolie.

Známou lokalitou na výstavbu veterných turbín je na Slovensku najmä Záhorie na západe krajiny. Má však konkurenciu. Global Wind Atlas uvádza, že rýchlosť vetra 7,4 m.s-1 vo výške 150 m nad povrchom terénu na pozemkoch v okrese Galanta je porovnateľná s najlepšími lokalitami na Záhorí, čo chcú plynári využiť.

Veterný park napoja na rozvodnú sieť

„Na základe dnešných znalostí predpokladáme, že veterný park bude počas jedného roka schopný vyrobiť do 182 GWh elektrickej energie. Najmenšia vzdialenosť veternej turbíny od objektov bývania je cca 700 metrov,“ píše sa v zámere. Život zariadení veterného parku je 25 rokov.

Veterný park bude napojený prostredníctvom podzemného 22 kV elektrického vedenia v dĺžke cca 24,6 km na existujúcu rozvodnú sieť cez bod napojenia, ktorý bude v rozvodnej stanici vodného diela Kráľová.

Záber poľnohospodárskej pôdy bude minimálny

Tým, že plynári uzatvorili partnerstvo s majiteľmi pozemkov a mestom Galanta, investujú nemalé prostriedky do energetickej infraštruktúry regiónu. Územie bude podľa SPP atraktívnejšie pre investorov, pretože využíva obnoviteľné zdroje energie. Zvýši sa tiež ekonomická predvídateľnosť nákladov pre mesto Galanta, čo povedie k priamym rozpočtovým úsporám.

„Prednosťou veterných elektrární je minimálny záber poľnohospodárskej pôdy. Pozemky si plánujeme dlhodobo prenajímať, avšak len v rozsahu potrebnom na stavbu stožiaru turbíny, keďže máme záujem, aby pozemky pod lopatkami turbín boli naďalej využívané na poľnohospodárske účely súčasnými užívateľmi,“ priblížil riaditeľ korporátnej komunikácie SPP Šebesta.

Pre prístup využije SPP v maximálnej miere existujúce poľné cesty, ktoré v prípade potreby spevníme. Prístupové pozemky ostanú tiež vo vlastníctve súčasných majiteľov, bude zriadené zodpovedajúce vecné bremeno. „Plánovanie výstavby budeme koordinovať s farmármi hospodáriacimi na pozemkoch tak, aby sme zohľadnili ich potreby dodržiavania agrotechnických postupov, ako aj požiadavky na budovanie biokoridorov,“ doplnil.

Princíp výroby

Výroba elektrickej energie z pôsobenia vetra je veľmi jednoduchá. Sila vetra sa oprie o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztáča ich. Točivá sila z rotora sa prenáša cez prevodovku alebo priamo do elektrického generátora, kde sa vyrába jednosmerný, resp. striedavý prúd. Generovaný prúd je cez transformátor prevádzaný na vysoké napätie a vedený do siete.

Veterný park Galanta

Investor: Slovenský plynárenský priemysel
Náklady: 90,4 mil. eur
Rozloha riešeného územia: 1 824 669 m2
Realizácia: 2025 – 2026
Stav: zámer v EIA