Výrub drevín

Prezidentka vetovala novelu o jednoduchšom výrube stromov a drevín

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o ochrane prírody a krajiny. Podľa nej schválený zákon predstavuje podstatný zásah do ochrany prírody a krajiny, teda aj zásah do ústavou chráneného práva na priaznivé životné prostredie.

„Na základe zákona sa má podstatne uvoľniť výrub drevín v intraviláne a ešte viac v extraviláne obcí, pričom toto uvoľnenie sa vzťahuje aj na územia s druhým a tretím stupňom ochrany. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že súčasná právna úprava vôbec neumožňuje udeliť súhlas s výrubom drevín na území s druhým a tretím stupňom ochrany,“ spresnila Čaputová.

Dodala, že schválený zákon síce zavádza inštitút stanoviska orgánu ochrany prírody vo vzťahu k výrubu na takomto území, avšak nemá sa už naňho aplikovať Správny poriadok. Nepôjde tak o správne konanie, v ktorom by boli zaručené procesné práva účastníkov konania, vrátane opravného prostriedku. Tým sa priamo oslabuje aj ústavou zaručené právo na priaznivé životné prostredie.

Podľa prezidentky v prípade tohto zákona neboli naplnené ani podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Na skrátené legislatívne konanie totiž musí byť splnená základná podmienka, a to je existencia mimoriadnych okolností.

„Som presvedčená, že zarastanie krajiny nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť, ktorá by nebola výsledkom obvyklého chodu udalostí a nastala by náhle. Nevidím pritom ani priamu súvislosť medzi uvoľnením regulácie výrubu stromov a ochranou ľudí pred nebezpečnými stretmi s medveďom, zvlášť keď časť právnej úpravy sa týka výrubu drevín v zastavanom území obce,“ vyjadrila sa Čaputová.

Tiež uviedla, že nesúhlas so znením schváleného zákona vyjadrili aj samosprávy zastúpené v Únii miest Slovenska z dôvodu, že bude umožnené odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady.

„Vzhľadom na výhrady voči schválenému zákonu, najmä nenaplnenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie a možný nesúlad s právom na priaznivé životné prostredie, navrhujem, aby parlament pri opätovnom prerokovaní zákon neprijal ako celok,“ uzavrela prezidentka.