Verejné budovy výzva zmeny

Podmienky výzvy na obnovu verejných historických budov sa zjednodušili, doposiaľ prišlo len 61 žiadostí

Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov má výrazne upravené podmienky, ktoré majú prispieť k zjednodušeniu samotných žiadostí aj ich následných kontrol.

Medzi hlavné úpravy výzvy na obnovu verejných budov patrí zmena pri delení pripravovaných prác na obnove budovy do jednotlivých oblastí podpory. Ako rezort informoval, v prílohách žiadosti už nie je potrebné rozdeľovať položky do pevne určeného zoznamu aktivít, ale boli ponechané iba štyri hlavné oblasti podpory.

„Chceme, aby sa do výzvy mohli zapojiť aj budovy, kde je obnova finančne náročnejšia. Preto sme navýšili maximálnu výšku príspevku na jednu žiadosť z 5 miliónov eur bez DPH na 10 miliónov eur bez DPH,“ povedal dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal

Najdôležitejšia oblasť A obsahuje energetické aktivity priamo prispievajúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy. Oblasť B zahŕňa iné aktivity súvisiace napríklad s odstránením a likvidáciou nebezpečného odpadu, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, debarierizáciou či implementáciou zelených opatrení. Oblasť C je projektová dokumentácia a oblasť D rezerva.

Limit na meter štvorcový podlahovej plochy

„Keďže ministerstvo dopravy ide v ústrety potenciálnym žiadateľom a budovy chce obnovovať komplexne, upravujeme aj podiel aktivít, ktoré síce priamo nevplývajú na úsporu energie, ale musia sa realizovať pre zlý stavebno-technický stav budov. Kým doteraz mohli tvoriť 10 % z celkových nákladov na obnovu, po novom je to až 40 %,“ priblížila rezortná štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Zrušené sú jednotkové limity v rámci jednotlivých aktivít. Po novom je na jeden projekt určený limit podpory na 1 meter štvorcový celkovej podlahovej plochy budovy. Pre typ budovy základ (historická budova postavená pred rokom 1980) je to 1 400 eur bez DPH a pre typ budovy pamiatka (pamiatkové a ostatné historické budovy) je limit 1 900 eur bez DPH.

K zmenám vo výzve vydala kladné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita Úradu vlády SR – NIKA. Aktualizované dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke rezortu dopravy. Do dnešného dňa eviduje ministerstvo 61 žiadostí v celkovej sume viac ako 52 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.

Ministerstvo dopravy SR