obnov domi mini

Mimoriadna výzva Obnov Dom Mini a jej podmienky: Takto získate 10-tisíc eur na rekonštrukciu domu

Ďalšia výzva na obnovu domov je tu. Pozitívnou správou je, že k nej nebudete potrebovať energetický certifikát a časť príspevku vám bude vyplatená vopred. Má to však háčik. Výzva je určená len pre vybrané domácnosti a kraje a všetky práce musia realizovať dodávatelia, teda firmy a živnostníci.

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ohlásili mimoriadnu výzvu Obnov Dom Mini. Žiadosti môžu majitelia rodinných domov podávať od 19. júla 2024. Táto výzva je historicky prvou cielenou pomocou pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.

Nové podmienky umožnia adresnejšiu pomoc a rýchlejšie vyplácanie peňazí na obnovu starších rodinných domov. Malými úpravami domu, ako sú zateplenie, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie, dosiahnu trvalú úsporu a vyššiu kvalitu života.

Na čiastkovú obnovu domov v tejto výzve je vyčlenených 36 miliónov eur (z toho 30 miliónov zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti a 6 miliónov zo štátneho rozpočtu na krytie DPH). Cieľom výzvy je čiastočne obnoviť minimálne 3 060 domov do konca tretieho štvrťroku 2025.

Výška príspevku na obnovu domu

Výška príspevku v mimoriadnej výzve je maximálne:

 • 10-tisíc eur
 • a zároveň nesmie prekročiť 100 % limitu na podporované opatrenia

Výška skutočne vyplateného príspevku bude vypočítaná podľa preukázaných zrealizovaných opatrení na čiastkovú obnovu. Časť príspevku bude majiteľovi domu vyplatená vo forme zálohy po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Táto záloha predstavuje 50 % plánovaného rozsahu projektu uvedeného vo formulári, maximálne však 5-tisíc eur. Zvyšok príspevku bude žiadateľovi doplatený po zrealizovaní čiastkovej obnovy domu a predložení žiadosti o platbu s potrebnými dokumentmi.

Výzva je tento raz obmedzená na dva kraje

Rodinný dom, na obnovu ktorého má byť poskytnutý príspevok, sa musí nachádzať v katastrálnom území niektorej zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja. Presný zoznam nájdete na stránke obnovdom.sk. Tieto lokality sa považujú za miesta s najviac znečistením ovzduším.

V obciach budú k dispozícii terénni pracovníci, ktorí žiadateľom pomôžu počas celého procesu. Poskytnú vám pomoc pri posúdení oprávnenosti domácnosti a výpočte predpokladanej výšky poskytnutých prostriedkov, konzultácie o možných opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti, pomoc a konzultácie pri výbere vhodných opatrení, vrátane stanovenia výmery plôch, ktoré majú byť rekonštruované, či pomoc pri spracovaní a vypĺňaní žiadosti a následne pri realizácii projektu. Zoznam týchto pracovníkov bude zverejnený 1. júla 2024.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať

Oprávneným žiadateľom je vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu (bezpodielový či podielový). Ak sa nejedná o výlučného vlastníka, tento musí byť splnomocnený manželom/manželkou alebo ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti. Podielovým spoluvlastníkom RD nesmie byť právnická osoba, a to ani v prípade, ak o poskytnutie financií žiada fyzická osoba.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom nehnuteľnosti od zaevidovania (vyplnenia a odoslania) online formulára žiadosti až do nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je akceptovaná. V prípade úmrtia vlastníka alebo jedného zo spoluvlastníkov domu pred uzavretím zmluvy, vám SAŽP oznámi nesplnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Rekonštrukcia domu
Aj v tejto výzve musí byť najmenej 70 % hmotnosti stavebného opadu pripraveného na opätovné použitie. | Zdroj: iStock

Ako zistíte, či ste ohrozený energetickou chudobou a môžete sa zapojiť?

Príspevok na obnovu rodinného domu môže v tejto výzve získať len domácnosť ohrozená energetickou chudobou. Za takú sa považuje domácnosť, ktorej čistý ekvivalentný ročný príjem vypočítaný na jedného člena za rok 2022 neprekročil 6 680,80 eur. Pre tento výpočet môžete vyskúšať aj orientačnú kalkulačku oprávnenosti.

K žiadosti sa tento raz prikladá potvrdenie z obecného či mestského úradu o osobách v domácnosti (počet členov, meno a priezvisko každého člena domácnosti a ich rodné čísla) Domácnosť pre účely tejto výzvy tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Príklad 1: V domácnosti žijú dvaja dospelí, z toho jeden pracujúci a jeden poberajúci rodičovský príspevok a dve nezaopatrené neplnoleté deti. Čistý ročný príjem domácnosti predstavuje 12-tisíc eur. Pri výpočte ekvivalentnej veľkosti domácnosti priradíme nasledujúce koeficienty: prvému dospelému hodnotu 1, druhému dospelému hodnotu 0,7 a každé dieťa má priradenú hodnotu 0,45.

Koeficient pre prepočítanie čistého ekvivalentného ročného príjmu domácnosti na jedného člena je teda 2,6 t. j. 1 + 0,7 + 0,45 + 0,45 = 2,6. Čistý ekvivalentný ročný príjem vypočítaný na jedného člena domácnosti predstavuje podiel ročného čistého príjmu domácnosti, t.j. 12-tisíc eur a určeného koeficientu 2,6, čo je pre danú 12 domácnosť 4 615,38 eur (12 000/2,6 = 4 615,38 eur). Nakoľko je táto hodnota nižšia ako stanovená hranica oprávnenosti (6 680,80 eur), domácnosť má nárok na dotáciu.

Príklad 2: V domácnosti žijú dvaja dospelí. Čistý ročný príjem domácnosti predstavuje 17 664 eur. Pri výpočte ekvivalentnej veľkosti domácnosti priradíme nasledujúce koeficienty – prvému dospelému hodnotu 1 a druhému dospelému hodnotu 0,7. Koeficient pre prepočítanie čistého ekvivalentného ročného príjmu domácnosti na jedného člena je teda 1,7 t. j. 1 + 0,7 = 1,7.

Čistý ekvivalentný ročný príjem vypočítaný na jedného člena domácnosti predstavuje podiel ročného čistého príjmu domácnosti, t.j. 17 664 eur a určeného koeficientu 1,7, čo je pre danú domácnosť 10 390,59 eur (17 664/1,7 = 10 390,59 eur). Nakoľko je táto hodnota vyššia ako stanovená hranica oprávnenosti (6 680,80 eur), domácnosť považujeme za neoprávnenú.

Čistý ročný príjem domácnosti sa vypočíta ako súčet čistých ročných príjmoch všetkých členov domácnosti. Do príjmu sa pre účely tejto výzvy započítavajú:

 • dôchodkové dávky,
 • dávky v nezamestnanosti,
 • nemocenské dávky,
 • úrazové dávky,
 • dávky garančného poistenia,
 • rodičovský príspevok,
 • peňažný príspevok za opatrovanie,
 • kompenzačný príspevok baníkom,
 • príjem zo závislej činnosti a
 • príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti po zdanení a odpočítaní povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Podmienky týkajúce sa rodinného domu

Rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky v jednej zo 152 oprávnených obcí, musí byť postavený pred rokom 2013 (za rok postavenia sa považuje rok kolaudácie alebo rok výstavby podľa údaju v potvrdení z obecného či mestského úradu). Na liste vlastníctva je v časti druh stavby označený kódom 10 – Rodinný dom.

Rodinné domy, ktoré sú tvorené viacerými bytovými jednotkami, sa považujú za oprávnené, ak spĺňajú ostatné podmienky na poskytnutie príspevku.

Nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne na bývanie a nesmie byť prenajímaná tretím osobám, ani využívaná na výkon inej hospodárskej činnosti. Ak je využívaná na hospodárske účely (vykonáva sa v nej živnosť, prenajíma sa časť domu tretím osobám), podlahová plocha využívaná na iný účel ako bývanie nesmie presiahnuť 10 % celkovej plochy domu.

Oprávnené náklady

Príspevok bude poskytnutý na čiastkovú obnovu domu, pri ktorej sa zrealizuje jedno opatrenie alebo kombinácia nižšie uvedených opatrení realizovaných výlučne dodávateľským spôsobom s cieľom znížiť náklady na energie. To znamená, že práce nemôžete vykonať svojpomocne.

Skupina opatrení A. na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

 1. Zateplenie obvodového plášťa (izolácia vonkajšej časti obvodového plášťa) minimálne v hrúbke 10 cm.
 2. Výmena otvorových konštrukcií (výmena okien vrátane rámov minimálne s izolačným dvojsklom, výmena dverí vrátane zárubní).
 3. Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor) minimálne v hrúbke 25 cm.
 4. Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor) minimálne v hrúbke 5 cm.

Skupina opatrení B. inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)

 1. Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch
 2. Solárne kolektory
 3. Kotol na biomasu (pelety, brikety alebo štiepané drevo), vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov. Kotol musí spĺňať viacero podmienok naraz, napríklad nesmie nahrádzať plynový kotol, ale môžete ho meniť za zastaraný kotol na biomasu či za vykurovacie systémy na báze uhlia alebo oleja. Zároveň nesmie byť určený na splyňovanie dreva alebo spaľovanie fosílnych palív.

Zoznam oprávnených zariadení v kategórií tepelné čerpadlo a solárne kolektory je totožný so zariadeniami v programe Zelená domácnostiam.

Podporované opatrenia
Na obnovu vášho rodinného domu si môžete vybrať ktorékoľvek opatrenie zo skupiny A alebo B, prípadne ich kombináciu. | Zdroj: SAŽP

Pozor, príspevok nedostanete na opatrenia z minulosti

Dotácia sa poskytuje výlučne na opatrenia, ktorých realizácia začala najskôr v deň vyhlásenia tejto výzvy. Realizácia projektu musí byť ukončená do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však 30. septembra 2025.

Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela alebo zariadenia, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu prijímateľovi. SAŽP môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie projektu pri dodržaní maximálneho termínu na ukončenie realizácie projektu (maximálne do 30. septembra 2025).

Potrebná dokumentácia

Pred samotným vypracovaním žiadosti si pripravte všetky doklady za všetkých spoluvlastníkov domu, ktoré sú potrebné na vloženie údajov do formulára žiadosti a tie, ktoré sú predkladané ako príloha spolu so žiadosťou.

Na vyplnenie a odoslanie formulára žiadosti budete potrebovať:

 • doklad totožnosti ako občiansky preukaz alebo pas (do formulára žiadosti uvádzate identifikačné údaje), toto platí pre žiadateľa aj pre všetkých spoluvlastníkov,
 • výpis z účtu alebo iný dokument obsahujúci IBAN (v žiadosti uvádzate číslo účtu pre vyplatenie príspevku, ak splníte podmienky),
 • list vlastníctva,
 • rodný list (pre potreby súhlasu s výpisom z Registra trestov), platí aj pre spoluvlastníkov.

Dokumenty, ktoré sú povinnou prílohou k žiadosti:

 • súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi (ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom),
 • plnomocenstvo pre tretiu osobu (ak žiadosť predkladá osoba, ktorá nemá domu vlastnícky vzťah),
 • potvrdenie o vlastníctve bankového účtu (výpis z účtu, potvrdenie vydané bankou, zmluva s bankou, potvrdenie z internet bankingu),
 • potvrdenie obecného/mestského úradu o veku domu a osobách tvoriacich domácnosť; ak obec nepotvrdí vek domu, preukazuje sa kolaudačným rozhodnutím, povolením užívania stavby alebo znaleckým posudkom,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa výsluhového/sirotského dôchodku za každého člena, ktorý ho poberá,
 • posudok príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave za každé nezaopatrené dieťa domácnosti, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo chorobu (ak je členom domácnosti).
Obnov dom mini obce
Výzva je určená len pre vybrané domácnosti a kraje a všetky práce musia realizovať dodávatelia, teda firmy a živnostníci. | Zdroj: iStock

Odkedy môžete podávať žiadosti?

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je možné vyplniť elektronicky na stránke www.obnovdom.sk od 19. júla od 9. hodiny do termínu uzavretia výzvy do 30. augusta 2024. Samotné vyplnenie formulára žiadosti neznamená, že ste ju podali.

Po zaevidovaní elektronickej žiadosti musíte do SAŽP poslať vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami. A to v listinnej podobe osobne do niektorej z regionálnych kancelárií, alebo osobne, kuriérom či poštou do podateľne SAŽP, alebo elektronicky do e-schránky SAŽP na portáli www.slovensko.sk. Toto všetko musíte stihnúť najneskôr do 30. augusta 2024, kedy sa výzva uzatvára.

Na čo nezabudnúť?

Pred realizáciou jednotlivých opatrení je potrebné vyhotoviť fotodokumentáciu v požadovanom rozsahu podľa pokynov Obnov dom. Chýbajúce fotky môžu viesť k zamietnutiu vyplatenia príspevku.

Realizácia projektu musí byť ukončená do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy so SAŽP, najneskôr však 30. septembra 2025. Z tohto dôvodu si overte aj dostupnosť dodávateľov, keďže výzva Obnov Dom mini neumožňuje robiť obnovu rodinného domu svojpomocne. Môžete ju realizovať len dodávateľsky, to znamená iba firmy alebo živnostníci. Zoznam možných dodávateľov nájdete aj na stránke www.obnovdom.sk, má však len informatívny charakter a rozhodnúť sa môžete aj pre iného dodávateľa prác mimo zoznam.

Najmenej 70 % hmotnosti stavebného opadu vyprodukovaného na stavenisku musí byť pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie vrátane spätného zasypávania, pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Splnenie tejto podmienky preukazujete potvrdením od dodávateľskej firmy alebo vyjadrením dodávateľskej firmy stavebných prác, že množstvo stavebných odpadov bolo počas realizácie minimalizované.

Pre vylúčenie dvojitého financovania rovnakých opatrení z dvoch rôznych zdrojov, nebudú na základe žiadosti financované opatrenia, na ktoré už boli poskytnuté finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam (inštalácia obnoviteľných zdrojov energie). Vylúčené budú aj projekty na ktoré boli v minulosti vyplatené príspevky z iných verejných zdrojov.

V prípade, ak predložíte žiadosť, ktorú považujete za nesprávnu alebo nemáte záujem o pokračovanie v posudzovaní žiadosti, môže ju vziať späť kedykoľvek do zaslania oznámenia o splnení alebo nesplnení podmienok. Späťvzatie žiadosti treba SAŽP doručiť buď elektronicky, prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne. Jeho vzor nájdete na stránke Obnov dom.