Mesto zvolen

Mestá sa musia zamerať na trvalé riešenie energetickej krízy. Sú ním obnoviteľné zdroje energie

Partneri sekcie:

Únia miest Slovenska spoločne s platformou Budovy pre budúcnosť navrhli vláde, ako strategicky riešiť aktuálnu energetickú a klimatickú krízu. Okrem iného žiadajú uzákoniť, aby dodávatelia energií obciam bezplatne poskytovali v zrozumiteľnej forme dáta o ich vlastnej spotrebe.

Samosprávy, nielen na Slovensku, čelia viacerým  krízam naraz. Energetickej kríze, ktorú pociťujeme bezprecedentným nárastom cien za energie s obrovskými finančnými vplyvmi na mestá, a súvisiacej klimatickej kríze, ktorá má priamy vplyv na bezpečnosť a zdravie obyvateľov v mestách. Únia miest Slovenska (ÚMS) preto spoločne s expertným partnerom Budovy pre budúcnosť navrhujú vláde, ako spoločne a strategicky riešiť aktuálnu energetickú a klimatickú krízu.

Riešenia oboch kríz si vyžadujú tak okamžité, ako aj dlhodobé a strategické kroky. „Vítame rozhodnutie vlády o zastropovaní cien elektriny a plynu pre samosprávy. Upozorňujeme však, že túto pomoc, vzhľadom na nastavené podmienky, mnoho miest nebude môcť využiť. Aj napriek tomu totiž pocítia mnohé mestá nárast cien energií často v desiatkach percent,“ upozornila Únia miest Slovenska.

Mestá sa podľa nej potrebujú zamerať na jediné trvalé riešenie energetickej krízy, a tým sú úspory energie a prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. Za kľúčové považuje realizovať maximum týchto opatrení pred vykurovacou sezónou 2023/2024.

ÚMS upozorňuje, že mestá sa pri príprave a realizácii projektov zameraných na znižovanie spotreby energií a plnenie klimatických cieľov opakovane stretávajú s problémami, ktoré je možné riešiť iba na centrálnej úrovni.

Ak majú samosprávy v aktuálnej ekonomickej situácii naďalej poskytovať kľúčové služby svojim obyvateľom (prevádzka materských a základných škôl, poskytovanie sociálnych služieb, kultúry a športu, či samotné bezpečie a istotu), potrebujú, aby štát odstránil bariéry a upravil neefektívne podmienky, ktoré sťažujú samosprávam možnosti riešiť tieto problémy strategicky.

Opatrenia, ktoré majú pomôcť znižovať spotrebu energie

S cieľom pomôcť mestám znižovať spotrebu energie a podporiť kroky smerom k energetickej a klimatickej bezpečnosti SR a odolnosti našich miest, ÚMS a platforma Budovy pre budúcnosť odporúčajú vláde SR zamerať sa aj na tieto opatrenia:

1.  Pri tvorbe kapitoly RePowerEU, ktorá je zameraná na urýchlenie zelenej transformácie:

– Zriadiť investičnú podporu rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby energie vo verejných budovách a podporu prípravy komplexných projektov obnovy verejných budov.

– Zaviesť zákonnú povinnosť dodávateľov energií a ďalších služieb sieťových odvetví poskytovať samosprávam (resp. všetkým spotrebiteľom) dáta o ich vlastnej spotrebe v zrozumiteľne spracovateľnej forme na požiadanie a v stanovenej lehote bez poplatku. Bez znalosti súčasnej spotreby nie je možné plánovať efektívne opatrenia na úsporu energie resp. jej nahradenie obnoviteľnými zdrojmi (OZE).

– Pripraviť podklady k zelenému verejnému obstarávaniu aj pre projekty úspor energie (najmä obnova budov) a budovania kapacít OZE s dôrazom na kritérium nákladov životného cyklu.

2. V rámci systémových opatrení ÚMS už dlhodobo apeluje na navýšenie vlastných finančných zdrojov samospráv a zmeny spôsobu finančného vyrovnávania rozdielov. A to tak, aby boli samosprávy schopné realizovať investície nezávisle od dostupnosti nestabilných zdrojov EÚ. Návrh zmien je rovnako nevyhnutné vopred a včas prekonzultovať s orgánmi samosprávy.

Aktuálna situácia v mestách je náročná a nepredvídateľná, ako nikdy predtým. Zároveň ani štát nie je v ľahkej situácii a čelí náročným výzvam a zodpovednosti. Práve preto ÚMS pripomína, že je nevyhnutné už teraz myslieť na to, ako Slovensko a naše mestá zostavia rozpočet pre rok 2024 a ako sa dokážu o obyvateľov  postarať počas ďalšej zimy.

Únia miest Slovenska