Emisie envirofond

Výnos z obchodovania s emisnými kvótami pôjde aj na podporu národných parkov

Partneri sekcie:

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výnosy z predaja emisných kvót pôjdu v zvýšenej miere na ochranu životného prostredia a podporu národných parkov.

Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030. Zabezpečuje omnoho vyššie investície do životného prostredia ako aj pomoc priemyslu. Za nové pravidlá hlasovalo 84 poslancov parlamentu.

Schválený bol tiež pozmeňujúci návrh poslanca Jaromíra Šíbla a poslankyne Anny Miernej, ktorý umožní použiť výnosy z predaja emisných kvót na výraznejšiu pomoc ochrane životného prostredia, ale aj energetike a priemyslu. V tejto súvislosti sa navyšuje percento použiteľného výnosu z predaja emisných kvót v dražbách z doterajších 30 percent na 40 percent, respektíve na 50 percent v roku 2025.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Michala Kiču, nová právna úprava pomôže aj národným parkom, ktorých príjmy už nebudú závislé na ťažbe dreva. „Národné parky po novom získajú 10 percent výnosov z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami. Zabezpečíme tak stabilné financovanie národných parkov a zároveň podporíme zachytávanie uhlíka v pôde, čím prispejeme k zlepšovaniu situácie v oblasti klímy,“ zdôraznil.

Kompenzácie za nepriame emisie CO2

Nová právna úprava zlepšuje štátnu pomoc energeticky náročnému priemyslu prostredníctvom mechanizmu kompenzácií na nepriame emisie CO2 z Environmentálneho fondu. V tejto súvislosti sa zvyšuje výška percenta použiteľného výnosu z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzka, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie z doterajších 25 percent na 35 percent.

Ďalšie financie pôjdu predovšetkým samosprávam na podporu budovania kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd či zberných dvorov. Financovať sa budú tiež opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka, ako aj opatrenia zabezpečujúce zvýšenie záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase a starostlivosť o chránené územia.

Hlavný zdroj príjmu Envirofondu

Podľa výročnej správy Environmentálneho fondu za minulý rok, väčšinu jeho príjmu predstavovali výnosy získané z dražieb kvót a peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok. Poplatky za obchodovanie s emisnými kvótami do fondu v roku 2022 priniesli presne 342 521 410 eur (v roku 2021 to bolo 278 888 555 eur).

Z toho do reformy národných parkov smerovalo 10,7 milióna eur, príspevok do Zeleného klimatického fondu predstavoval milión eur, do zatepľovania verejných budov išlo 16,6 milióna eur a na verejné vodovody, kanalizácie a ČOV 49,6 milióna eur. Zvyšné prostriedky vo výške 264,5 milióna sú súčasťou rozpočtu verejnej správy.