Recyklácia odpadu

K rýchlejšiemu naplneniu klimatických cieľov môže mestám pomôcť cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika môže významne prispieť k naplneniu klimatických cieľov. Jedným z cirkulárnych európskych miest sa chce stať aj Praha.

Je známe, že až 45 % globálnych emisií CO₂ sa viaže na produkciu a spotrebu jedla, materiálov a výrobkov, ktoré každodenne používame. Prechod EÚ na cirkulárnu ekonomiku (obehové hospodárstvo) má znížiť tlak na prírodné zdroje a vytvoriť udržateľný ekonomický rast a zamestnanosť. Ide tiež o nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050 a zastavenie straty biodiverzity.

Podľa občianskeho združenia Inštitút cirkulárnej ekonomiky je ekonomický model súčasnej spoločnosti zatiaľ predovšetkým lineárny a podstatou zisku tohto systému je vysoká spotreba neobnoviteľných surovín, čo logicky nemôže fungovať dlhodobo.

Ťažíme prírodné zdroje a odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sa dostávajú do ďalších kútov sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Vzniknutý odpad končí na skládkach, v spaľovniach či pohodený vo voľnej prírode.

Protikladom lineárneho modelu je cirkulárna ekonomika ktorá je od roku 2015 kľúčovou politickou témou v EÚ. Cirkulárny model má okrem stabilnej ekonomiky zaistiť aj zdravé životné prostredie. Je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov pomocou účinného zhodnocovania. A to nielen materiálov, ale hlavne produktov či ich komponentov.

Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Prioritou v cirkulárnom systéme sú produkty s dlhou životnosťou využívané dlhodobo. Slovenská republika v oblasti cirkulárnej ekonomiky zatiaľ nemá prijatý strategický dokument, avšak v spolupráci s OECD pripravuje v súčasnosti tzv. Cestovnú mapu cirkulárnej ekonomiky.

Inšpirácia z Prahy

Pre príklady, ako doviesť mesto k výraznému zníženiu spotreby primárnych surovín, k menšej produkcii odpadov a k zníženiu emisných skleníkových plynov, nemusíme chodiť ďaleko. Ukazuje nám ich napríklad aj Praha. Hlavné mesto Českej republiky chce šetriť prírodné zdroje i životné prostredie. Podľa vzoru západných metropol preto začína uplatňovať princípy cirkulárnej ekonomiky. Jedným z prvých krokov je príprava stratégie, ktorú mal na starosti Pražský inovačný inštitút.

Kľúčový dokument Cirkulárna Praha 2030 nadväzuje na už schválený klimatický plán hlavného mesta. Jeho cieľom je, aby bola metropola v roku 2050 bez emisií. Prijatím tejto stratégie sa Praha zaviaže k priebežnému znižovaniu ekologickej a uhlíkovej stopy. Na jej príprave sa podieľali aj zahraniční konzultanti zo Circle Economy.

Praha sa ešte v októbri 2020 pripojila k ďalším európskym mestám a podpísala Deklaráciu európskych miest o cirkulárnej ekonomike (European Circular Cities Declaration). Ďalšími signatármi sú napríklad Kodaň, Helsinki, Ľubľana alebo Sevilla. Aj tieto európske metropoly sa zaviazali k tomu, že urýchlia svoj prechod z lineárnej ekonomiky na cirkulárnu ekonomiku. Zároveň vyzvali ďalšie mestá, aby sa pridali k nim. Zo slovenských miest sa zatiaľ nezapojilo žiadne.

Prechod z lineárnej ekonomiky na cirkulárnu

Stratégia Cirkulárna Praha 2030 obsahuje 7 tematických cieľov s návrhmi 73 opatrení a s 34 konkrétnymi projektmi. Medzi hlavné oblasti, v ktorých mesto vidí najväčší potenciál pre možné úspory materiálov i emisií CO₂, patria stavebníctvo, stavebné odpady a ich recyklácia, nakladanie s vodou, odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo a hospodárenie s pôdou a s tým spojená potravinová produkcia.

Najviac materiálu a primárnych surovín spotrebúva sektor stavebníctva, ktorý generuje cez 70 % odpadu v metropole. Zodpovedným zadávaním, pri ktorom budú stanovené požiadavky na demolačné postupy či využitie recyklovaných materiálov tak môže Praha množstvo odpadu významne znižovať. Uvádza sa, že premyslené a správne vykonané renovácie starých budov znížia emisie CO₂ až o 60 %.

Pre naplnenie svojej vízie chce Praha motivovať mestských aktérov, vrátane súkromného sektora a verejnosti, k zodpovednému nakladaniu so zdrojmi a k zodpovednej spotrebe. Realizácia úsporných opatrení a predchádzanie vzniku odpadu by mali prispieť k úspore surovín a k znižovaniu celkových emisií CO₂.

„Cirkulárna ekonomika predstavuje nový prístup k zaobchádzaniu so surovinami, materiálmi a výrobkami. Namiesto spôsobu, keď človek suroviny vyťaží, spracuje, využije a zahodí, kladie dôraz na prevenciu vzniku odpadu a čo najdlhšie udržanie surovín a výrobkov v obehu. Zároveň dáva príležitosť vzniku nových služieb, produktov a pracovných miest,“ povedal Petr Hlubuček, námestník primátora Prahy pre životné prostredie.

Ako dodal, cirkulárna ekonomika otvára priestor pre nové postupy a inovácie. Významnú úlohu bude mať ako zapojenie podnikateľskej a výskumnej sféry, tak i verejnosti, občianskych iniciatív a domácností.

Sláva Štefancová