Dopravná zápcha

V Európe máme čoraz lepší vzduch. Aj menej emisií z nových áut vďaka rastúcemu počtu elektromobilov

Kvalita ovzdušia sa v Európe za posledné desaťročia výrazne zlepšila, vyplýva to z analýzy Európskej environmentálnej agentúry. Tá tiež zistila, že emisie oxidu uhličitého z nových registrovaných áut a dodávok v roku 2023 medziročne klesli aj vďaka rastúcemu podielu elektrických vozidiel.

Podľa analýzy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za roky 2022 a 2023, sa kvalita ovzdušia v Európe naďalej zlepšuje. Znečistené ovzdušie je však stále najväčším environmentálnym zdravotným rizikom nielen v Európe, ale na celom svete.

V mnohých oblastiach, najmä v mestách, zostáva znečistenie nad odporúčanými bezpečnými úrovňami, ktoré stanovujú smernice Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Údaje za rok 2022 sú konečné a potvrdené, zatiaľ čo analýza za rok 2023 je založená na predbežných údajoch.

Vyplýva z nej, že normy EÚ stále nie sú splnené v celej Európe. V roku 2022 iba 2 % európskych monitorovacích staníc zaregistrovali koncentrácie jemných častíc nad ročnú limitnú hodnotu EÚ. Takmer všetci Európania (96 %), ktorí žijú v mestách, sú však vystavení koncentráciám jemných častíc (PM 2,5), ktoré sú nad úrovňou stanovenou WHO.

Jemné častice znečisťujú ovzdušie a majú najväčší negatívny vplyv na zdravie. Pochádzajú najmä z tuhých palív používaných na vykurovanie domácností, z priemyselnej činnosti a z cestnej dopravy.

Horšie je na tom stredná a východná Európa

Ukázalo sa, že existujú značné rozdiely medzi krajinami a regiónmi, pričom oblasti v strednej a východnej Európe vykazujú vyššiu úroveň znečistenia. Koncentrácie jemných častíc, ktoré boli nižšie ako úroveň stanovená WHO, dosiahol v roku 2022 iba Island. Nadlimitné koncentrácie boli namerané v troch členských štátoch EÚ: v Chorvátsku, Taliansku a Poľsku.

Akčný plán na dosiahnutie nulového znečistenia v rámci Európskej zelenej dohody z roku 2021  stanovuje do roku 2030 cieľ znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jemnými časticami aspoň o 55 % v porovnaní s rokom 2005. Dlhodobým cieľom je, aby do roku 2050 znečistenie ovzdušia kleslo na úroveň, ktorá sa už nepovažuje za škodlivú a nemá významný vplyv na zdravie.

Počet elektromobilov rastie

Druhá analýza EEA zistila, že priemerné emisie CO2 zo všetkých nových áut registrovaných v Európe v roku 2023 naďalej klesali a boli o 1,4 % nižšie ako v roku 2022. Podobne klesali aj priemerné emisie CO2 z nových dodávok – boli o 1,6 % nižšie ako v roku 2022.

Tieto predbežné údaje ukazujú, že v roku 2023 bolo v Európe zaregistrovaných 10,7 milióna nových osobných áut. To predstavuje nárast o 13,2 % v porovnaní s rokom 2022. Takmer štvrtina týchto nových áut bola elektrická – buď plne alebo plug-in hybridná. Spomedzi krajín, ktoré poskytli svoje údaje, bol podiel elektromobilov vo vozovom parku najvyšší v Nórsku, Švédsku a na Islande, kde dosiahol 90,5 %, 60,7 % a 60,4 %.

V roku 2023 bolo v Európe zaregistrovaných 1,2 milióna nových dodávok. To je o 20,2 % viac ako v roku 2022. Podiel elektrických dodávok dosiahol 8 % . Viac ako polovica plne elektrických dodávok bola registrovaná v troch krajinách: Francúzsku, Nemecku a Švédsku.

Sektor dopravy predstavuje približne štvrtinu emisií skleníkových plynov v Európe. Tri štvrtiny týchto emisií pochádzajú práve z cestnej dopravy. Cieľom EÚ je do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy o 90 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Pre všetky nové autá a dodávky je cieľom dosiahnuť nulové emisie od roku 2035.