Zelená domácnostiam nové podmienky

Štyri tisíc eur na fotovoltiku a príspevok aj pre chaty: Nová Zelená domácnostiam sa týka aj Bratislavského kraja

Partneri sekcie:

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie. Ako sa zvýšili základné sadzby aj výška dotácie a ako zariadenie registrovať?

Prvá fáza projektu Zelená domácnostiam sa začala 30. októbra 2023. Od tohto dátumu je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte.

„Druhú fázu, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané, spustíme v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém. Domácnosti aj zhotoviteľov na to upozorňujeme vopred, aby to mohli zohľadniť pri uzatváraní kontraktov a zvážiť termín inštalácie,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Ako zdôraznil, v projekte Zelená domácnostiam je prostriedkov dostatok. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj. Naďalej platí podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia.

Zvýhodnenie pre domácnosti, ktoré prestanú používať tuhé palivá

V novom projekte sa zásadne mení spôsob zvýhodnenia, ktorý zohľadňuje, či inštalácia prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu, alebo domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu.

maximálne príspevky Zelená domácnostiam
Maximálna výška príspevku podľa druhu inštalovaného zariadenia | Zdroj: SIEA

Najviac podpora stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu. Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kW s príspevkom 1 725 eur. Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3 000 kW/rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW.

V prípade tepelných čerpadiel je podporovaný výkon do 10 kW a pri zohľadnení zvýhodnenia je maximálny príspevok 4 370 eur. Pri slnečných kolektoroch s výkonom 4 kW je najvyšší príspevok 2 300 eur. Pri kotloch na biomasu, ktorých sa zvýhodnenie o 15 % netýka, zostáva maximálny príspevok na 10 kW v sume 1 500 eur.

Čo sa zmenilo v podmienkach?

 • Rozšíril sa okruh podporovaných zariadení. Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému. Medzi podporované zariadenia patria aj veterné turbíny, pri ktorých je podmienkou vypracovanie súhlasného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Pre bytové domy sa rozšírila podpora na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.
 • Zúžila sa podpora kotlov na biomasu. Podporované budú iba kotly na pelety. Poukážku nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku. Kotlom na biomasu musíte nahradiť zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív (napríklad uhlie). To preukážete fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla v mieste inštalácie. V rozostavaných stavbách už preto nie je možné získať príspevok na kotol na biomasu.
 • Pribudla možnosť získať zvýhodnenie o 15 %. Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti a prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu.
 • Zvýšili sa základné sadzby a maximálne príspevky.
 • Pri fotovoltických paneloch je možné získať príspevok až do výkonu 7 kW. Základný podporovaný výkon do 3 kW zostáva, avšak podporiť bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW. A to v prípade, že má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Preukážete to faktúrou za predchádzajúce zúčtovacie obdobie.
 • Pribudla povinná kontrola inštalovaných meničov napätia. Novou podmienkou je kontrola meničov napätia, ktoré sú súčasťou podporovaných inštalácií s fotovoltickými panelmi a veternými turbínami.
 • Rozšíril sa okruh oprávnených prijímateľov. Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o príspevky požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

Ako získať príspevok zo Zelenej domácnostiam?

 1. Uistite sa, či môžete získať poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach. Oslovte oprávnených zhotoviteľov, ich zoznam je k dispozícií v archíve. Preverte si u zhotoviteľa, či vami vybrané zariadenie spĺňa požadované technické podmienky a či je uvedené v Zozname podporovaných zariadení. Zariadenia do neho pribúdajú podľa toho, ako sú doručované žiadosti o ich registráciu.
 2. Zmluvu so zhotoviteľom uzatvorte písomnou formou. Nezabudnite si vopred preveriť, či vás chráni aj pri vysporiadavaní prípadných nedostatkov alebo problémov pri inštalácii. Pomôžu vám pritom odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii, ktoré pripravila SIEA. V žiadosti o poukážku už neuvádzate výrobcu zariadenia ani presný typ. Konkrétny druh vášho zariadenia uvedie zhotoviteľ až pri podávaní žiadosti o preplatenie poukážky. Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Ak si chcete nechať zariadenia nainštalovať ešte pred tým, ako budete mať poukážku, môžete tak urobiť, avšak termín môže byť najskôr od 30.10.2023. Nový informačný systém prostredníctvom, ktorého bude možné žiadať a vydávať poukážky, bude spustený v prvom štvrťroku 2024. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.
 4. Žiadosť o poukážku stačí registrovať po otvorení inovovaného informačného systému. Formulár v pôvodnom systéme nie je prístupný pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji a neobsahuje aktuálne podmienky podpory. Ak sa rozhodnete vyplniť žiadosť v pôvodnom informačnom systéme, po vyplnení formulára žiadosti bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Až po potvrdení záujmu je žiadosť v pôvodnom systéme zaregistrovaná.
 5. Po otvorení registrácie žiadostí v novom informačnom systéme bude SIEA vydávať poukážky priebežne v týždenných intervaloch. Predpokladaný termín spustenia informačného systému je v prvom štvrťroku 2024. Po vydaní poukážky vám SIEA zašle informačný e-mail. Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA.
 6. Poukážka bude v novom projekte platná 90 kalendárnych dní od dátumu vydania. Počas tohto obdobia musí domácnosť zmluvu podpísať, poukážku uplatniť u konkrétneho zhotoviteľa, odovzdať mu podpísanú zmluvu o využívaní poukážky a zhotoviteľ musí po inštalácii zariadenia požiadať o preplatenie poukážky. Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ. Zaväzuje ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpísal pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov.
 7. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí vám celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, máte nárok na 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

Čo so zaregistrovanými žiadosťami, ktoré sú teraz v zásobníku?

Nové poukážky na inštaláciu zariadení budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024 po spustení nového informačného systému. Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne budú ich žiadosti prenesené do nového systému.

Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok.

Zdroj: SIEA