Príspevok vysoké školy

Plán obnovy: Príspevok na modernizáciu budov vysokých škôl

Partneri sekcie:

Príspevok bude slúžiť na modernizovanie a rekonštruovanie vysokých škôl a zároveň znižovanie ich energetickej efektívnosti. Cieľom je dosiahnuť prinajmenšom 30-percentnú úsporu primárnej energie.

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prostriedky mechanizmu sú určené na úhradu výdavkov povinnej aktivity a voliteľných aktivít s ohľadom na zelené ciele Plánu obnovy a odolnosti SR a jeho časť s názvom Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl. V tejto výzve ministerstvo alokovalo celkovo 53 miliónov eur.

V prípade, že vysoká škola v minulosti už čerpala finančné prostriedky na projekty, ktoré môžu predstavovať financovanie tých istých výdavkov z prostriedkov EÚ alebo zo štátneho rozpočtu, je povinná predložiť v rámci svojej žiadosti relevantnú dokumentáciu (napríklad stavebnú a technickú dokumentáciu a dokumentáciu o povolení uvedenia do užívania nehnuteľnosti). Zároveň je povinná tieto skutočnosti uviesť v popise Východísk dlhodobej stratégie vysokej školy v žiadosti.

Podmienka úspory energie aspoň 30 percent

Povinná aktivita zahŕňa modernizáciu, rekonštrukciu a iné opatrenia vedúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu, ktorou sa dosiahne úspora primárnej energie minimálne 30 %. Rekonštrukcia a modernizácia nemusia byť zamerané výlučne na energetickú obnovu.

Žiadateľ je oprávnený zvoliť si aj ľubovoľný počet voliteľných aktivít (alebo žiadnu z nich). Voliteľné aktivity nie je možné realizovať samostatne, ale len v kombinácii s povinnou aktivitou. Patria sem nákup a montáž interiérového vybavenia, zvýšenie mobility a debarierizácia budovy, digitalizácia budov – elektronické a informačné systémy, úprava vonkajších areálov či iné investície súvisiace s povinnou aktivitou.

Tieto sa musia dokončiť v takom čase, aby bolo na stavbu vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a prebehlo odovzdanie stavby do užívania, najneskôr do 30. apríla 2026. Tento dátum platí aj pri protokolárnom odovzdaní stavby v prípade, ak nie je potrebné kolaudačné rozhodnutie. V odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť.

Plán obnovy a odolnosti: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl

Koľko: maximálne 19,8 milióna eur s DPH pre školu (maximálne 9,9 milióna eur s DPH na jeden projekt)
Aká budova: verejná budova
Na čo: rekonštrukcia a modernizácia budov, stavebno-technické úpravy, interiérové vybavenie, debarierizácia a digitalizácia budovy, úprava areálu
Kto: verejná vysoká škola a štátna vysoká škola
Dokedy: žiadosti o dotáciu sa môžu podávať od 14. júla 2023 do 31. decembra 2024 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov

Koľko peňazí môžete dostať

Žiadateľ môže predložiť neobmedzený počet žiadostí kedykoľvek počas trvania výzvy, avšak na jeden projekt môže byť aktuálne predložená vždy iba jedna žiadosť. O prostriedky je možné žiadať do 31. decembra 2024. Maximálna hodnota jednej žiadosti je vo výške 9,9 milióna eur s DPH. Jedna vysoká škola môže získať spolu maximálne 19,8 milióna eur s DPH.

Financovanie opatrení z prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom refundácie, predfinancovania, zálohových platieb alebo kombinácie týchto spôsobov.

Na čo všetko môžete žiadať príspevok

Z prostriedkov mechanizmu možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia sa začala 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií obsiahnutých v Pláne obnovy. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí 31. marca 2026 (v odôvodnených prípadoch sa môže predĺžiť). Oprávnené výdavky v rámci výzvy sú:

 • rekonštrukcia a modernizácia budov vysokých škôl,
 • stavebné úpravy,
 • rekonštrukcia a modernizácia stravovacieho zariadenia školy,
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov školy,
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
 • projektová dokumentácia a výdavky na vypracovanie energetického certifikátu či projektového energetického hodnotenia,
 • nákup interiérového vybavenia,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia,
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér, inžinierske činnosti),
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
 • rezerva na nepredvídané výdavky,
 • všeobecné služby (spojené so zabezpečením informovanosti o zdroji financovania, napríklad výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu),
 • ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby/obnovy podľa predloženej projektovej dokumentácie (súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami, ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a podobne),
 • nákup hmotného a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s realizáciou projektu,
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia, materiálno-technického vybavenia.

Výmena vykurovacieho zariadenia a vylúčenie kotlov na biomasu

Pri projektoch, v ktorých sa navrhuje použitie plynových kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel, sa uplatňuje princíp „výrazne nenarušiť“. To znamená, že podpora na výmenu zdroja tepla za plynový kotol môže byť poskytnutá iba v prípade, ak pôvodný zdroj tepla bol na báze uhlia, oleja alebo zastaraný plynový kotol. Výdavky na nový plynový kondenzačný plynový kotol nesmú byť vyššie ako 20 % celkových oprávnených prostriedkov.

Nový kotol musí byť zatriedený v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou A. Tam, kde je to technologicky možné, sa môže súčasne podporiť aj inštalácia solárnych fotovoltických a/alebo fototermických systémov.

Pri výmene zdroja tepla za tepelné čerpadlo sa dotácia poskytne iba v prípade, ak je čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie, má vydané vyhlásenie o zhode a je zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou A. Na zariadenia na spaľovanie biomasy nie je možné poskytnúť prostriedky mechanizmu.

Ako žiadať a kde získať ďalšie informácie

Na rekonštrukciu/modernizáciu jednotlivých objektov a zariadení vysokých škôl je možné poskytnúť finančné prostriedky z mechanizmu len raz, a to bez ohľadu na to, kto o poskytnutie prostriedkov žiada, respektíve aké opatrenia sú súčasťou projektu.

Žiadateľ postupuje pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ku dňu predloženia žiadosti musí mať ukončené verejné obstarávanie na uskutočnenie všetkých stavebných prác.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu sa vypracováva výlučne prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy – ISPO. Podrobnejšie informácie o tejto výzve nájdete na stránke ministerstva školstva.