Envirofond výzva

Environmentálny fond: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov

Partneri sekcie:

Obce, samosprávne kraje a nimi zriadené rozpočtové organizácie môžu z verejných zdrojov získať príspevok na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Je určený na zateplenie, výmenu strechy, okien a dverí, ale aj na realizáciu dažďových záhrad a výsadbu stromov.

Nová výzva je zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Oprávnení žiadatelia získajú podporu na zateplenie, ale aj iné súvisiace opatrenia. Podmienkou dotácie na zatepľovanie z Environmentálneho fondu (EF) je aj ochrana chránených živočíchov, napríklad netopierov či belorítok v prípade ich potvrdeného výskytu.

Pri výbere žiadostí bude EF prioritne podporovať žiadosti, ktorých predmetom bude základná škola, materská škola, základná umelecká škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb alebo požiarna zbrojnica. Táto skupina má najvyššiu prioritu.

V druhej skupine so strednou prioritou sú kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, centrum pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie alebo múzeum. V tretej skupine s najnižšou prioritou sa ocitnú budovy, ktoré sa nenachádzajú v predchádzajúcich dvoch.

Verejná budova, ktorej majiteľ alebo správa sa uchádza o dotáciu, zároveň nesmie byť národnou kultúrnou pamiatkou, nachádzať sa v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania, či byť uvedená do užívania pred 1. januárom 1947.

Environmentálny fond: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Koľko: maximálne 400-tisíc eur
Aká budova: verejná budova
Na čo: zateplenie, výmena strechy, výmena otvorových výplní a iné súvisiace podaktivity
Kto: obce, samosprávne kraje a právnické osoby v pôsobnosti MŽP SR
Dokedy: žiadosti o podporu sa môžu podávať do 2. marca 2023

Oprávnené náklady

V rámci zvyšovania energetickej účinnosti budov je možné realizovať jednu alebo viac hlavných aktivít, a to:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
 • zateplenie/výmena strechy,
 • výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena),
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia.

Vedľajšie aktivity, ktoré je možné realizovať:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody,
 • aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu,
 • opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov,
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy,
 • výsadba stromov,
 • dažďová záhrada,
 • realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba.

Modernizácia či výmena zdrojov tepla a teplej vody zahŕňajú kotol na biomasu, plyn alebo elektrickú energiu, fotovoltické panely, solárne kolektory a tepelné čerpadlo. K opatreniam zabraňujúcim prehrievaniu budov patria zase zelená vegetačná alebo extenzívna strecha. Realizáciou projektu musí byť dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií CO2, cieľom dotačnej schémy je prispieť k znižovaniu emisií plynov a znečisťujúcich látok v ovzduší.

Koľko peňazí môžete dostať

Žiadateľ môže získať maximálne 400-tisíc eur, pričom musí v rámci spoluúčasti hradiť minimálne 5 % oprávnených nákladov. Jednou z možností povinného spolufinancovania z oprávnených nákladov projektu je aj podpora formou úveru z EF.

Za oprávnené obdobie, v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované a vyfakturované dodávateľom projektu, sa považuje termín od 01. 01. 2023 do 30. 11. 2024. Toto obdobie môže EF počas realizácie projektu predĺžiť, a to len v prípade odôvodnených žiadostí príjemcov dotácie.

Ako žiadať a kde získať ďalšie informácie

Žiadosti o dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti prijíma Environmentálny fond pod správou Ministerstva životného prostredia SR do 2. marca 2023. Podrobnejšie informácie nájdete na jeho webe alebo si priamo pozrite podrobnú špecifikáciu. Žiadosti je možné podávať priamo cez web Envirofondu.