Znečistenie ovzdušia

Ministerstvo pripravuje strategické dokumenty ochrany ovzdušia. Zapojiť sa môže aj verejnosť

Už dnes je zrejmé, že ochrana ovzdušia sama nedokáže eliminovať negatívne dopady politík a rozhodnutí iných rezortov, ktoré prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia. Riešenie tak komplexnej otázky si vyžaduje prijatie opatrení naprieč rôznymi sektormi. Aj preto má vzniknúť komplexná Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky.

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry, na Slovensku predčasne zomrie približne 4 000 až 5 700 ľudí ročne v dôsledku znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami. Priemer EÚ sú štyri percentá.

Slovensko patrí medzi krajiny EÚ so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Pre nedostatočné plnenie požiadaviek smernice o kvalite ovzdušia sú voči Slovenskej republike (stav v roku 2019) vedené dve konania zo strany Európskej komisie.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Zahŕňa dva kľúčové dokumenty. Prvou časťou je Národný program znižovania emisií, ktorého návrh bol schválený vládou SR dňa 5. marca 2020. Je jedným z kľúčových dokumentov pripravovanej komplexnej Stratégie ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030.

Druhou časťou je Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Podklady pre tento dokument vypracoval SHMÚ. Vstupná správa a ďalšie informácie o stratégii sú dostupné na webovej stránke ministerstva.

Zámerom pre vypracovanie oboch dokumentov je potreba vytvorenia komplexného prístupu riešenia ochrany ovzdušia na Slovensku s cieľom zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia kvality ovzdušia.

Cieľom Stratégie ochrany ovzdušia je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a dosiahnuť na celom územ dobrú kvalitu ovzdušia. To znamená, aby boli dodržané limitné hodnoty a cieľové hodnoty pre zdravie ľudí, ekosystémy a vegetáciu, vrátane limitných hodnôt pre častice PM2,5 stanovených pre mestské obyvateľstvo.

Vaše návrhy, ktoré by mohli prispieť k tvorbe Stratégie ochrany ovzdušia, môžete zaslať prostredníctvom nasledujúceho formulára. Nájdete ho aj na webovej stránke MŽP SR. Termín na zaslanie námetov je do 31. októbra 2023.

Zdroj: MŽP SR