Obnova kultúrnych pamiatok

Obnovme si svoj dom: Program na podporu obnovy pamiatok

Partneri sekcie:

O príspevok, ktorý rozdeľuje Ministerstvo kultúry SR a je určený na rekonštrukciu pamiatok na Slovensku, môžu požiadať vlastníci aj správcovia národnej kultúrnej pamiatky.

Aktualizácia pre rok 2023: Podávanie žiadostí pokračuje aj v tomto roku. V rámci programu pribudol nový podprogram 1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok. Bude podporovať reštaurátorský výskum, reštaurovanie kultúrnych pamiatok, historických zvonov, historických hudobných nástrojov, historických pecí a kachlí, prícestných kaplniek a pamätníkov, fasád, okien či dverí, reštaurovanie náhrobkov alebo hrobiek a podobne.

Pamiatkový úrad SR eviduje približne 10 tisíc nehnuteľných a 16 tisíc hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Mnohé z nich dlhé roky chátrajú. Jedným z nástrojov na ich záchranu dotačný program Obnovme si svoj dom, ktorý funguje od roku 2004. Prostredníctvom neho sa podarilo do dnešného dňa zachrániť približne 5 542 pamiatok.

Pre rok 2022 je vyčlenených z programu na rekonštrukciu pamiatok v rámci celej republiky viac ako 12 miliónov eur. Účelom je obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Dotácia sa vzťahuje len na realizáciu obnovy tých objektov, ktoré sú zapísané ako hnuteľné alebo nehnuteľné pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad SR.

Aktuálne zverejnené výzvy sa týkajú podprogramov 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4. Začiatkom roka 2022 spustí rezort v rámci programu OSSD ešte výzvu v podprograme 1.5.

Program Obnovme si svoj dom – podprogramy:

  • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok (alokovaná suma: 5 miliónov eur)
  • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva (alokovaná suma: 1 600 tisíc eur)
  • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu (alokovaná suma: 270 tisíc eur)
  • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave (alokovaná suma: 1 milión eur)
  • 1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (alokovaná suma: približne 4 milióny eur)

Priority pre rok 2022 pri obnove objektov

Medzi prioritné aktivity patria obnova krovov, strešných prvkov a striech, podpora tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove objektov.

Oprávnenými žiadateľmi je široké spektrum subjektov od fyzických osôb, právnických osôb, VÚC, cez občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie až po neinvestičné fondy či registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a podobne. Žiadateľ musí byť vlastníkom alebo správcom národnej kultúrnej pamiatky.

Žiadosť na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže podať len vlastník bytového domu, vlastník bytu splnomocnený ostatnými vlastníkmi bytov alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Oproti roku 2021 bola podprograme 1.4 navýšená suma vzhľadom na to, že štandardný projekt s nezamestnanými sa transformoval. Nie je teda možné kombinovať dotáciu na pracovníkov s dotáciou 1.4, tak ako to bolo v minulosti.

Koľko sa dá získať

Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Maximálna výšky pomoci je 200 tisíc eur. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo časť, ktoré sa realizujú v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje. Nie je možné uhradiť ňou záväzky z predchádzajúcich rozpočtových rokov. Ukončenie realizácie musí byť najneskôr do termínu uvedeného v zmluve o poskytnutí dotácie.

Ak žiadateľ prenajíma viac ako 20 % z plochy alebo vyčlenil 20 % z celkového času prevádzky na komerčné aktivity a príjem zo vstupného presahuje celkové náklady na prevádzku nehnuteľnosti, ide o štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc a ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci.

Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania upravená v zmluve o poskytnutí dotácie na 20 % z oprávnených nákladov. Nesmie presiahnuť strop 2 milióny eur.

Jednotlivé žiadosti posúdia odborné komisie menované ministerskou kultúry. Posudzovať budú kvalitu projektu aj jeho realizovateľnosť. Projekty budú podľa plánov vyhodnotené vo februári a následne v apríli by sa mohlo pristúpiť k podpisom zmlúv. Výnimkou je podprogram 1.1, v ktorom sa každoročne posudzuje veľké množstvo žiadostí a na ich vyhodnotenie je preto potrebný dlhší čas.

Ako žiadať

Na jednu národnú kultúrnu pamiatku je možné podať iba jednu žiadosť v rámci všetkých podprogramov OSSD. Poskytovateľom pomoci je správca programu, ministerstvo kultúry. Kompletný zoznam a presné definície a špecifikácie oprávnených žiadateľov sú zverejnené vo výzvach k jednotlivým podprogramom.

Uzávierka podávania žiadostí v aktuálne spustených podprogramoch je do 31. decembra 2021. Žiadosť je možné poslať kompletne elektronicky. Podrobnejšie informácie o výzve, žiadosti a kontakty nájdete na podstránke OSSD 2022.

Ministerstvo kultúry SR, red