Bioplynová stanica a využívanie bioplynu

V poslednej chvíli sa mení zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energií

Partneri sekcie:

Slovensko v hodine dvanástej mení zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energií. Novela zákona sa najviac dotkne výrobcov biopalív, elektriny a tepla z biomasy.

Európska komisia (EK) už začala voči Slovensku konanie o porušení povinnosti. Komisii sa nepáči, že sme za tri roky nedokázali do slovenskej legislatívy implementovať európsku smernicu o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

„Hlavným cieľom je dosiahnuť súlad právneho poriadku v SR v oblasti obnoviteľných zdrojov energie s právom EÚ,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predloženej novele zákona. Tá je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Európska smernica je súčasťou legislatívneho balíčka Európskej únie „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

„Súčasné znenie zákona o tepelnej energetike momentálne nevyhovuje novým trendom a ani požiadavkám vyplývajúcim z legislatívy EÚ. Cieľom predkladanej legislatívy je odstrániť tento nesúlad,“ dodal rezort hospodárstva.

Navrhovanou právnou úpravou sa podporí rozvoj technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Určením cieľov sa investorom poskytne istota, predpokladá ministerstvo. Transpozíciou európskej smernice do slovenskej legislatívy sa zvyšuje minimálny prah úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v doprave vyrábané v nových zariadeniach.

Cieľom je zlepšiť ich celkovú bilanciu, pokiaľ ide o skleníkové plyny. Novou legislatívou sa ustanoví nový právny rámec vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov. „Tým sa vytvorí jednotný prostriedok preukázania pôvodu plynu z obnoviteľných zdrojov koncovým odberateľom. To uľahčí cezhraničný obchod s takýmto plynom,“ myslí si ministerstvo.

Zmeny majú pomôcť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov umožní taktiež vydávanie záruky pôvodu aj pre iný plyn ako biometán. „Doterajšie základné princípy poskytovania podpory budú platiť po transpozícii smernice aj naďalej. Zmeny však napomôžu napĺňaniu záväzku Slovenskej republiky pri plnení európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosahovania uhlíkovej neutrality,“ konštatuje rezort hospodárstva.

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií sa najviac dotkne dodávateľov palív v doprave, výrobcov biopalív, výrobcov elektriny a výrobcov tepla z biomasy.

„Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V súvislosti s transpozíciou uvedenej smernice sa pre palivá z biomasy používané v odvetví výroby elektriny a vykurovania ustanovujú kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov. Účelom je zabezpečenie vysokých úspor týchto emisií v porovnaní s alternatívami využívajúcimi fosílne palivá,“ dodalo na záver ministerstvo.

SITA