Medveď

Poslanci schválili pravidlá na jednoduchší odstrel medveďov

Poslanci parlamentu schválili riešenia na elimináciu medveďa hnedého, ktorý svojím výskytom môže predstavovať ohrozenie života, zdravia či majetku a hospodárskych zvierat. Ide o novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorú Národná rada SR prijala zrýchlene.

Ministerstvo životného prostredia, ktoré novely predložilo, tvrdí, že prijatím zmien bude možné pri výskyte medveďa hnedého vyhlásiť aj mimoriadnu situáciu. Pôvodne sa v novele namiesto medveďa hnedého uvádzalo slovné spojenie „veľké šelmy“, čo by však zahŕňalo aj elimináciu rysa, vlka či šakala.

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie preto prijal pozmeňujúci návrh, ktorým zmeny zameral len na elimináciu medveďa hnedého. Prijatá novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Podľa envirorezortu pri riešení medveďa je potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi. Novelizácie zákonov umožnia ministerstvu povoliť výnimku pre tieto subjekty v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia. Dôvody na vyhlásenie mimoriadnej situácie v prípade výskytu medveďa mali byť pôvodne na základe analýzy územia. Zložky samosprávy by museli monitorovať výskyt populácie tejto šelmy.

Odstránenie vnadísk až po vyhlásení mimoriadnej situácie

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Rudolfa Huliaka sa však slová „na základe analýzy územia“ vypustili. Dôvodom je zjednodušenie a zrýchlenie postupu štátnej správy a samosprávy. Envirorezort dodal, že ak sa vyskytnú medvede v intraviláne obcí, samosprávy budú mať možnosť prijať také opatrenia, ktoré zákon o civilnej ochrane už v aktuálnom znení pripúšťa pri vyhlásení mimoriadnej situácie z iných dôvodov.

Ministerstvo životného prostredia doplnilo, že po vyhlásení mimoriadnej situácie sa zavedie zákaz vytvárania vnadísk a existujúce vnadiská budú musieť byť príslušnou obcou alebo poľovným revírom odstránené. Tento krok má prispieť k návratu medveďa hnedého do jeho prirodzeného výskytu.

„Ak neexistencia vnadísk nie je príčinou súvislosťou výskytu medveďa hnedého v intravilánoch obcí alebo ich bezprostrednom okolí, táto úprava umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavuje potencionálne ohrozenie života, zdravia a vzniku škôd na úrode, hospodárskych zvieratách alebo závažných škôd na majetku,“ doplnil envirorezort.

Rezignácia na preventívne opatrenia

Zároveň v záujme skrátenia procesu povolenia výnimky správny poriadok sa v tomto prípade nebude uplatňovať na proces povolenia výnimiek. Dôvodom je v čo najkratšom čase vydať výnimku za účelom eliminácie. Poslanci neschválili ani jeden pozmeňujúci návrh od opozičných poslancov.

Kritici novely sú radi, že pozmeňujúci návrh vylúčil odlov rysa, vlka či šakala, napriek tomu však s takouto elimináciou medveďov nesúhlasia. „Stále mám za to, že regulácia medveďov cez mimoriadne situácie a úplná rezignácia na preventívne opatrenia, nie je odborným a ani efektívnym riešením. Dôvody, prečo medvede schádzajú k ľudským obydliam neodstráni,“ uviedol Michal Kiča, bývalý štátny tajomník envirorezortu.