TANAP

Na zachytávanie uhlíka v najstaršom národnom parku pôjdu tri milióny eur. Na čo všetko sa použijú?

Partneri sekcie:

Opatrenia na zachytávanie uhlíka v lesnej pôde a biomase v Tatranskom národnom parku (TANAP) si vyžiadajú viac ako tri milióny eur. Správa parku získala na aktivity, ktoré bude realizovať počas celého roka, prostriedky z Envirofondu.

Námestník riaditeľa Správy TANAP-u Slavomír Celer uviedol, že okrem jednotlivých opatrení pôjde aj o výskum, prieskum, monitoring, vzdelávanie a výkon stráže prírody. Cieľom ochranárov je realizovať opatrenia zamerané na ochranu a starostlivosť o osobitne chránené územia európskeho i národného významu a ich biotopy, lesné i nelesné ekosystémy, prvky územného systému ekologickej stability, mokrade či dreviny.

Zámerom je eliminovať a zamedziť šíreniu inváznych nepôvodných druhov rastlín a živočíchov. Opatrenia sa dotknú viacerých lokalít v najväčšom a najstaršom slovenskom národnom parku.

„Budeme pokračovať v prírode blízkom obhospodarovaní lesov, monitoringu vývoja bezzásahových území, ich biodiverzity a schopnosti viazať uhlík v ekosystémoch. Následne ich porovnáme s aktívne obhospodarovanými lokalitami. Operatívne a podľa potrieb sa venujeme ošetrovaniu chránených stromov, manažmentu nelesných biotopov, ochrane hniezdisk významných druhov vtákov, odstraňovaniu inváznych rastlín, záchrane zranených živočíchov a následnej starostlivosti v rehabilitačnom zariadení,“ priblížil Celer.

Nepretržite tiež prebieha činnosť profesionálnych strážcov v tatranských dolinách a environmentálna výchova v školách i priamo v teréne. K opatreniam ochranári pristupujú z dôvodu zachovania súčasného stavu biodiverzity, prípadne jeho zlepšenia. „V rámci lesných ekosystémov zabezpečujú zlepšenie štruktúry lesných porastov, zabezpečenie a posilnenie ekologickej stability a zachovanie genetickej rozmanitosti,“ uzavrel Celer.