Výsadba stromov

Iniciatíva Sadíme budúcnosť spúšťa grantový program. Prihlásiť môžete aj svoj projekt

Záujemcovia z radov obcí, škôl, organizácií či spolkov sa môžu uchádzať o grant iniciatívy Sadíme budúcnosť, ktorý má podporiť výsadbu stromov v krajine.

Nový program nadácie Ekopolis ponúka pokrytie nákladov na výsadbu, starostlivosť o stromy, odborný dohľad a zafinancuje i potrebný materiál, náradie alebo dopravu. A to až do výšky 4 tisíc eur pre jeden projekt.

Výzva je otvorená do 15. februára 2022 a všetky detaily nájdete v Propozíciách programu Sadíme budúcnosť 2022. Podmienkou je však výsadba miestnymi dobrovoľníkmi a následná starostlivosť.

„Výzvou reagujeme na stále rastúci záujem ľudí reálne pomôcť našej krajine a stromy sú jedným z najdostupnejších riešení, aké momentálne máme. V rámci výzvy podporujeme výsadby stromov mimo les, teda v takej krajine, ktorá je najviac poznačená ľudskou činnosťou. Našim cieľom je sadiť správne stromy na správnych miestach. Práve prostredníctvom tejto iniciatívy chceme prispieť k adaptácii Slovenska na zmenu klímy,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ nadácie Ekopolis.

Hľadajú sa aj partneri a darcovia na podporu výsadby stromov

Cieľom iniciatívy je návrat stromov do sídel, poľnohospodársky užívanej a otvorenej krajiny, teda najmä podpora výsadieb alejí, remízok, vetrolamov, sadov či parkov. Grantový program Sadíme budúcnosť vo svojej úvodnej fáze funguje ako zásobník projektov zameraných na výsadbu stromov. Nadácia Ekopolis priebežne hľadá zdroje na ich podporu, predovšetkým z prostredia firemných partnerov a darcov.

„V čase vyhlásenia výzvy nie je známa presná výška prostriedkov, ktorú program rozdelí. Vieme však, že z prostriedkov, ktoré sú už teraz k dispozícii vďaka podpore našich doterajších partnerov, bude možné v roku 2022 financovať 10 až 15 komunitných projektov výsadby stromov po celom Slovensku,“ upresňuje Peter Medveď.

Po jarnej uzávierke 15. februára vyhodnotí všetky projekty odborná komisia. Tá bude prihliadať na zapojenie verejnosti do prípravy a realizácie výsadby, vhodný výber drevín i samotného miesta. Časť projektov nadácia podporí z prostriedkov, ktoré budú v čase vyhodnotenia k dispozícii. Ďalšie kvalitné projekty budú zaradené do zásobníka a podpora im bude pridelená po získaní financií počas roka 2022. O grant môžete požiadať online.

Záštitu nad iniciatívou prebralo Ministerstvo životného prostredia a odborným garantom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Nadácia Ekopolis