Centrálne zásobovanie teplom

V Medzilaborciach zmodernizovali centrálny systém zásobovania teplom, k čerpadlám pribudne fotovoltika

Partneri sekcie:

V Medzilaborciach mesto pristúpilo k dekarbonizácii centrálneho systému zásobovania teplom. Nedávno investovalo do batérie tepelných čerpadiel, v pláne je aj fotovoltická elektráreň.

Prevádzkovateľom centrálneho systému zásobovania teplom je spoločnosť Bytenerg, ktorá je spoločným podnikom slovenskej teplárenskej akciovej spoločnosti Národná energetická a mesta Medzilaborce.

Ako informoval Ivan Ďuďák z Národnej energetickej, z pôvodného systému tvoreného niekoľkými, prevažne plynovými kotolňami sa modernizáciou vytvoril jeden ucelený systém s jednou centrálnou kotolňou.

„Zemný plyn nahradila drevná biomasa, a tak sa takmer 97 percent tepla vyrába z obnoviteľných zdrojov energie. Stále však ide o výrobu tepla spaľovaním paliva. Hoci ide o obnoviteľnú biomasu a zodpovedá to najnáročnejším súčasným požiadavkám, rozhodne to nie je možné pokladať za poslednú fázu rozvoja. Hneď po prechode na obnoviteľné zdroje energie sme sa začali pripravovať na nové prichádzajúce výzvy, ktoré budú formovať európsku energetiku v najbližších desaťročiach,“ povedal Ďuďák.

Teplá voda v lete bez spaľovania palív

V roku 2022 spoločnosť zrealizovala novú investíciu do prvej etapy prechodu na dekarbonizovaný systém centrálneho zásobovania teplom a s príchodom prvých letných dní roku 2023 ju uviedla do plnej prevádzky.

„Investícia pozostávala vo vybudovaní batérie tepelných čerpadiel vzduch/voda a akumulátora tepla. Vďaka nej je celá letná potreba tepla zabezpečená ‚čerpaním‘ tepla z okolitého teplého vzduchu. Čerpadlá teplo dodávajú do centrálnej sústavy distribúcie v celom meste. Celá potreba tepla v meste v lete je tak vyriešená bez spaľovania akéhokoľvek paliva. Ide o skutočne prvý účinný krok k dekarbonizácii celého systému. K tomu však povedie ešte dlhá cesta,“ skonštatoval Ďuďák.

Tepelné čerpadlá potrebujú pre svoju prácu elektrickú energiu, rovnako aj prevádzka distribúcie tepla do celého mesta vyžaduje elektrickú energiu pre pohon distribučných čerpadiel.

Preto ďalším krokom v rozvoji sústavy centrálneho zásobovania teplom v Medzilaborciach bude budovanie fotovoltickej elektrárne. Cieľom je maximálne pokryť vlastnú spotrebu elektrickej energie, najmä v letných mesiacoch vlastnou výrobou.

Európska únia si podľa Ďuďáka vytýčila za cieľ postupnú dekarbonizáciu energetiky. Zmyslom dekarbonizácie je zastaviť emisie uhlíka do ovzdušia. Ide teda nielen o zastavenie využívania neobnoviteľných uhľovodíkových palív, ale o postupné zníženie spaľovania akýchkoľvek palív, pri horení ktorých sa do atmosféry uvoľňuje uhlík, najmä v podobe oxidu uhličitého.