Legislatíva pre drevostavby potrebuje zmeny

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) podporuje úpravu legislatívy rozsiahlym odborným dokumentom o výhodách stavieb na báze dreva.

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb, ktorú Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) podporila prípravou rozsiahleho pozičného dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva ako udržateľného a obnoviteľného stavebného materiálu.

SKGBC spolu so svojimi členmi, ďalšími združeniami a s odborníkmi z akademického prostredia založili pred rokom Iniciatívu za moderné drevostavby s cieľom podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve. Iniciatíva má v súčasnosti 11 partnerov a 18 podporovateľov.

„Využívanie dreva ako ťažiskovej suroviny pre drevostavby je v súčasnosti na Slovensku nedostatočné, najmä z dôvodu aktuálne platných technických predpisov. Drevo ako materiál, pritom spĺňa všetky súčasné požiadavky na energetickú efektívnosť a uhlíkovú neutralitu a predstavuje výrazný prvok, pozitívne vplývajúci na dekarbonizáciu sektorov ako napr. stavebníctva, budov alebo priemyselnej výroby ,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC.

Čo je potrebné zmeniť

Aktuálne predpisy na Slovensku dnes umožňujú stavby na báze dreva len do výšky 5
nadzemných podlaží a neumožňujú rozvoj vyšších drevostavieb, čo je v porovnaní s predpismi
v iných krajinách podhodnotené. Táto výška je v súčasnosti nedostatočná vzhľadom na vysoké ceny pozemkov a efektivitu ich využitia, a to najmä v hlavnom meste a ostatných krajských mestách, čo odrádza investorov od realizácie drevostavieb.

„Pre plné využitie dreva ako stavebného materiálu je potrebná úprava súčasne platných predpisov a tým sa môže vytvoriť priestor pre uplatnenie moderného spôsobu výstavby drevostavieb na Slovensku. Zároveň to pomôže s plnením ambícií v Pláne obnovy, Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ale i so zmierňovaním dopadov na životné prostredie, prinesie zdravšie budovy a v neposlednom rade pomôže s celkovou modernizáciou  krajiny,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC. Stavebné materiály z dreva musia byť podľa neho súčasťou riešení pre dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 a 2050.

Hlavné argumenty pre výstavbu z dreva podľa SKGBC:
Zmierňovanie dopadov klimatickej krízy drevo a jeho výrobky majú schopnosť
dlhodobo viazať uhlík uložený v drevnej hmote. Použitie týchto výrobkov v drevostavbách má za dôsledok spomalenie uvoľňovania emisií uhlíka do atmosféry a to nielen počas samotnej životnosti drevostavby, ale i počas následného kaskádovitého využitia týchto drevených výrobkov.

Rýchlosť výstavby výrazné, 30 až 50percetné skrátenie času výstavby drevostavieb v porovnaní so štandardnými stavbami. Využitie prefabrikácie mnohých dielov vo výrobných  halách, ktoré je nezávislé na vplyve počasia a výrazne skráti čas strávený priamo na stavbe. Takto vyrobené stavebné dielce zabezpečujú vysokú presnosť a znižujú pravdepodobnosť možného poškodenia pri manipulácii, čím sa opäť výrazne redukuje čas výstavby, ale i potreba pracovnej sily na stavenisku. Ďalšiu významnú časovú výhodu drevostavieb poskytuje modulárna výstavba.

Technológia výstavby využitie suchého procesu výstavby, ktorý nevyžaduje
technologické prestávky na vyschnutie či vyzretie materiálov, vďaka čomu je možné
predĺženie stavebnej sezóny aj do obdobia s nižšími vonkajšími teplotami. Po dokončení stavba nemusí taktiež vysychať, a preto už od začiatku ponúka zdravšie bývanie s ideálnou vlhkosťou vzduchu v interiéri a nižšiu spotrebu energie na vykurovanie v prvých rokoch užívania stavby
Udržateľnosť a obnoviteľnosť drevo je materiál, ktorý možno získať prostredníctvom čisto prírodných procesov, akými sú sadba a opätovná výsadba, cez programy obhospodarovania lesov, ktoré zahŕňajú postupy ako napr. selektívna ťažba, ktorá umožňuje pokračovať v raste menším stromom, kým sa ťažia väčšie. Drevo sa považuje za jeden z najuniverzálnejších obnoviteľných materiálov, ktorého životný cyklus sa môže výrazne predĺžiť cez kaskádovanie.
Nižšia hmotnosť drevostavby umožňuje realizovať stavbu aj na menej únosnom
podloží, či v dopravne ťažko dostupných miestach. To má za následok aj zníženie
finančných nákladov na zabezpečenie logistiky a najmä na dimenziách zakladania stavby.

Vysoká, konzistentná kvalita je zaručená najmä prefabrikáciou stavebných dielcov
v továrni, kde je umožnená vyššia miera kontroly výrobkov a pracovníkov. Opakujúce sa technológie a postupy redukujú množstvo omylov a chýb (i zranení pri práci), a tým
zaisťujú vyššiu presnosť a menej odpadu. Rada renomovaných výrobcov a dodávateľov používa certifikovaný a priebežne kontrolovaný systém kvality.

Jednoduchosť výstavby v porovnaní s tradičnými konštrukciami z betónu, ocele alebo z tradičných murovacích materiálov.

Vysoká presnosť súčasné moderné materiály pre drevostavby vďaka digitálnej
prefabrikácii vykazujú vysokú presnosť, čo má významný pozitívny vplyv na kvalitu
stavieb, rýchlosť výstavby a zníženie nákladov súvisiacich s vyrovnávaním nepresností, ako je tomu napr. pri tradičnej výstavbe.

Energetická efektívnosť drevo má vďaka svojej prirodzenej bunkovej štruktúre vysokú izolačnú schopnosť. To znamená, že drevostavby vyžadujú menej energie na vykurovanie a chladenie.

Tepelnoizolačná schopnosť v porovnaní s inými materiálmi (sklo, betón, oceľ), má
drevo nízku tepelnú vodivosť. Lepšie zadržiava teplo a má zároveň dobré akumulačné
vlastnosti.

Mechanické vlastnosti sú priaznivé, najmä v pomere ku hmotnosti dreva.

Schopnosť viazať uhlík z ovzdušia (tzv. sekvestrácia uhlíka) táto funkcia dreva
prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého (CO2), nakoľko uhlík je na určitý čas viazaný v produktoch z dreva.

Zdravé vnútorné prostredie drevo má schopnosť regulovať úroveň vlhkosti
v prostredí, čo vytvára príjemnú vnútornú klímu. Navyše drevo ako prírodný materiál
pozitívne vplýva na fyzickú a duševnú pohodu človeka, pozitívne ovplyvňuje efektivitu
práce a kreativitu a pomáha znižovať úroveň stresu. Tiež ako prírodný materiál emituje
menej prchavých organických látok ako bežné stavebné materiály.

Vlastnosti pri požiari drevo má nízku tepelnú vodivosť, preto konštrukcie a ich spoje
nie sú pri požiari namáhané tepelnou rozťažnosťou. Okrem toho vytvára zuhoľnatenú
vrstvu, ktorá má pri šírení požiaru spomaľovací charakter.

Zvuková absorpcia veľmi dobré akustické vlastnosti dreva zahŕňajú absorpciu zvuku a schopnosť útlmu akustickej energie, čím dochádza k spomaleniu rýchlosti šírenia sa zvuku.

Priestorová efektívnosť vďaka nižšej hrúbke obvodového muriva oproti murovaným
stavbám pri rovnakých parametroch má pri rovnakom obostavanom priestore drevostavba približne o 10 % viac podlahovej plochy, čo predstavuje približne jednu miestnosť strednej veľkosti v dome navyše, v porovnaní so stavbami postavenými zo štandardných materiálov.

Nižšie vedľajšie náklady drevostavby majú nižšie náklady na likvidáciu alebo
recykláciu stavby, dopravu a deponovanie stavebného materiálu. V prípade využitia
miestnych materiálov je ešte výraznejšia úspora v doprave. Výhodou prírodných
materiálov, akým je drevo, sú taktiež nižšie náklady na ich spracovanie v dôsledku
použitia menšieho množstva energie a štandardného strojového vybavenia a nástrojov. Vďaka zdravému prostrediu drevostavieb a vyššej kvality vnútorného prostredia budov sa dosahuje aj zníženie nákladov spojených so zdravotnými komplikáciami človeka.

Ďalšie výhody počas výstavby nižšia prašnosť a menší hluk na stavenisku (dôsledku
použitia menšieho množstva ťažkého i ľahkého strojového vybavenia), sú dôležité ak sa výstavba realizuje v obývaných lokalitách. Jednoduchosť a variabilnosť konštrukcií
a možnosť prispôsobenia priamo na stavenisku.

Celý dokument s názvom Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko? si viete pozrieť na webstránke SKGBC.

Zdroj: Slovenská rada pre zelené budovy