4 / 8
Obr. 4 Energetická stopa naplnenia životných potrieb v globalizovanom dome GD a lokalizovanom prírodnom dome LD v prepočte na jedného užívateľa domu na deň kWh