Obr. 3 Zastúpenie aspektov v metodike LEED [2] [5]