Obr. 2 Zastúpenie aspektov v metodike BREEAM [2] [5]