Obr. 4 Zastúpenie aspektov v metodike DGNB [2] [5]