Obr. 2 Základné faktory ovplyvňujúce kvalitu pitnej vody v budovách