2 / 2
Tab. Počet požiarov v bytovom fonde SR v rokoch 2006 až 2020 Zdroj: plk. Ing. Jozef Vadovič