rozhovor s ing. m. strapkovou eps sr nekvalite mozno predchadzat