03 strabag 7zst tt, nastupiste, zastavka elektricky jpg big image