04 strabag 8zst tt, nastupiste, zastavka elektricky jpg big image