Obr. 4 Schematický pozdĺžny profil – niveleta novej a pôvodnej trasy