Vzťah kabinetov a učební k spoločne využívanému priestoru klastra. Zdroj: Dynameet Visual Studio