Prognoza medzirocneho vyvoja na trhu prace podla VZPS 1 zmena v ak nie je uvedene inak
Prognoza medzirocneho vyvoja na trhu prace podla VZPS 1 zmena v ak nie je uvedene inak