Obr. 7 Pohľad na výstuž v mieste styku stĺp nosníky doska steny vznikla veľká hustota výstuže a nedostatočné prípadne žiadne medzery medzi výstužou.