Tab. 4 Identifikácia rizík v rámci kvázihomogénnych celkov