Tab. 1 Faktory primárnej energie pri vybraných energetických nosičoch podľa slovenskej legislatívy a podľa STN EN ISO 52000 1 3
Tab. 1 Faktory primárnej energie pri vybraných energetických nosičoch podľa slovenskej legislatívy a podľa STN EN ISO 52000 1 3