Obr. 3 Príklad výpočtu podielu obnoviteľnej energie pri tepelnom čerpadle
Obr. 3 Príklad výpočtu podielu obnoviteľnej energie pri tepelnom čerpadle Zdroj: Johann Zirngibl, CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems, Build UP Webinar, 26. marec 2014 a Ingrees modul, AM3 – druhá generácia EPB noriem a nZEB