OC – obstarávacia cena, PP – podlahová plocha
1) Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami sa môže poskytnúť, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy primárnej energie globálneho ukazovateľa pre budovy s takmer nulovou potrebou energie alebo hodnotu nižšiu, podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MDV SR č. 364/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.
OC – obstarávacia cena, PP – podlahová plocha 1) Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami sa môže poskytnúť, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy primárnej energie globálneho ukazovateľa pre budovy s takmer nulovou potrebou energie alebo hodnotu nižšiu, podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MDV SR č. 364/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. Zdroj: ŠFRB