Na ilustračnom obrázku je električková trať.

obr 3b