Obr. 1 Súčasný pohľad na komunikáciu II/552 a jestvujúci most M4898.01