3 / 16
Súčasní majitelia vrátili areálu jeho genius loci.