5 / 16
Olovený plech odlišuje nové objemy od staršej hmoty. Dobudované presbytérium obnovilo siluetu kostola.