asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Europa Shopping a Business Center Banská Bystrica

17.06.2009
K významným realizáciám z hľadiska TZB na Slovensku pribudli nedávno stavby Europa Shopping Center a Europa Business Center v Banskej Bystrici. Táto skutočnosť neunikla ani Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP), ktorá im udelila Cenu SSTP za realizovaný projekt roka 2008.

Pri riešení oboch objektov sa zvolila podobná koncepcia – do prenajímateľných priestorov sa dovedú médiá ako upravený čerstvý vzduch, vykurovacia a chladená voda. Samotné riešenie prenajímateľných priestorov bude v kompetencii samotného nájomcu priestoru. Táto koncepcia sa štandardne používa v obchodných, ako aj kancelárskych priestoroch.

Prípravu vykurovacej vody zaisťujú tri kotolne pre Europa Shopping Center (ESC) a jedna pre Europa Business Center (EBC) s celkovým vykurovacím výkonom približne 8 MW. Ako technológie ústredného vykurovania, chladenia a vzduchotechniky sa použili v tom čase zariadenia s vysokým štandardom kvality od renomovaných európskych výrobcov. Každé odberné miesto sa ukončilo ventilovým súborom, ktorého súčasťou sú merače tepla a chladu.

Pre prevádzky, ako sú napr. fitnes a kiná, sa navrhli technológie, ktoré zaisťujú vysoký štandard komfortu vo vzťahu ku kvalite vzduchu a presnosti regulácie teploty.

Do kín sa použil systém chladenia, ktorý je kombináciou klasického strojového chladenia pre letné obdobie so systémom voľného chladenia pre zimné obdobie. V tomto prípade sa využila lokalita Banskej Bystrice, kde možno v zimnom období využiť nízku okolitú teplotu pre prevádzky, v ktorých je nevyhnutné chladenie aj v zime. Pre voľné chladenie sa použili suché chladiče s výkonom približne 500 kW, umiestnené na streche objektu ESC. Celkový chladiaci výkon oboch objektov je asi 7,5 MW.

Vzduchotechnické jednotky zaisťujúce prívod a odvod vzduchu sú rozmiestnené v štyroch strojovniach v rámci budovy, niekoľko sa ich umiestnilo aj na streche objektu ESC. Vo väčšine jednotiek sa využíva rekuperácia vzduchu. Na distribúciu vzduchu do jednotlivých priestorov sa zvolili koncové elementy podľa výšky inštalácie – a to buď vírivé anemostaty, alebo dýzy.

V budove EBC sa v rámci realizácie vzduchotechniky, na rozdiel od ESC, navyše použil centrálne vlhčený vzduch. Para sa vyrába v parnom kotli s výkonom približne 250 KW a do centrálnej VZT jednotky sa distribuuje tryskami. Teplotnú pohodu v budove EBC zaisťujú parapetné štvorrúrkové fancoily.

Dôležitou fázou dokončovacích prác bolo zregulovanie vzduchotechnických jednotiek a koncových elementov, ako aj hydraulické zregulovanie chladenia a vykurovania. Bez týchto úkonov by sa nedosiahla správna činnosť a ani požadovaná klíma v priestoroch oboch objektov. Zregulovanie a sprevádzkovanie objektov trvalo asi tri mesiace, pričom systém merania a regulácie sa musel odladiť pre letný aj zimný režim.

Europa Shopping Center

Vykurovanie
V ESC Banská Bystrica sú tri nové plynové kotolne, ktoré slúžia na potreby vykurovania navrhovaného objektu, VZT, na ohrev pary a prípravu ohriatej pitnej vody. Na streche objektu sú umiestnené VZT jednotky s plynovým ohrevom – rooftopy. Na zásobovanie kotolní a rooftopov zemným plynom slúži vnútorný rozvod plynu, ktorý z dvoch strán (z dvoch prípojok) zabezpečuje do objektu dodávku naftového zemného plynu.

Teplovodné nízkotlakové kotolne K1, K2 a K3 s liatinovými článkovými kotlami s pretlakovými horákmi na spaľovanie zemného majú tieto tepelné výkony:
K1:    2 × 570 = 1 140 kW
K2:    3 × 1 110 = 3 330 kW
K3:    3 × 1 110 = 3 330 kW
Priestory fitnes, kín a diskotéky nie sú napojené na centrálny vykurovací systém. Prenajímatelia týchto priestorov majú vytvorenú dostatočnú rezervu plynu a elektrickej energie na to, aby si mohli z vlastných zdrojov vyriešiť vykurovací systém na pokrytie svojej potreby tepla na vykurovanie, VZT a ohriatu pitnú vodu (OPV).

Dymové plyny od kotlov sa odvádzajú trojzložkovými antikorovými dymovodmi a komínovými prieduchmi nad strechu kotolní. Na dymovodoch kotlov sú umiestnené teplomery a tlakomery spalín a je tu odberné miesto na odber vzoriek spalín.

Prívod spaľovacieho vzduchu ku horákom kotlov je zabezpečený núteným spôsobom pomocou vzduchotechnickej jednotky, ktorá má ohrievač nasávaného vzduchu. Na prípadné dochladenie priestoru kotolne slúži fancoil, ktorý má chladič cirkulačného vzduchu.

Vetranie objektu je v prevažnej miere nútené. Na ohrev ohrievačov vzduchu jednotiek VZT v kotolniach sa vytvorila osobitná neregulovaná vetva s teplotným spádom vykurovacej vody 80/60 °C. Protimrazová ochrana ohrievačov sa zabezpečuje pomocou zdvojených cirkulačných čerpadiel s konštantnými otáčkami. Otáčky centrálnych čerpadiel VZT sú riadené pomocou frekvenčných meničov.

Vykurovací systém (základný) riadi nadradený riadiaci systém z dozorne. Ohrievače vzduchu jednotiek VZT majú systém protimrazovej ochrany s obehovými čerpadlami. Vykurovacie okruhy sú dva – jeden ekvitermne regulovaný a jeden ekvitermne neregulovaný. Vykurovací systém možno vyvážiť pomocou vyvažovacích ventilov umiestnených na hlavných odbočkách a všetkých vykurovacích telesách.

Chladenie a vetranie
Zdrojom chladiacej vody na odvod tepelnej záťaže sú tri strojovne chladenia s kompaktnými kompresorovými – vzduchom chladenými – chladičmi vody, ktoré sú umiestnené na terase objektu s chladiacimi výkonmi 968 kW, 3 257 kW a 3 489 kW. Priestory fitnes, kín a diskotéky nie sú napojené na centrálny chladiaci systém. Prenajímatelia týchto priestorov majú vytvorenú dostatočnú rezervu elektrickej energie na to, aby si mohli z vlastných zdrojov vyriešiť chladiaci systém na pokrytie svojej potreby.

Veľkoplošné zasklenie SCB typu stĺpik – priečka je zasklené v priehľadnej časti izolačným dvojsklom s 30 % potlačou. Nepriehľadná časť (parapetná) má tepelnoizolačný panel a tepelnú izoláciu s min. hrúbkou 80 mm. Strešný svetlík aj jeho bočná časť majú izolačné dvojsklo.

Vetranie objektu je v prevažnej miere nútené. Na chladenie chladičov vzduchu jednotiek VZT v strojovniach chladenia sa vytvorila osobitná neregulovaná vetva. Otáčky centrálnych čerpadiel VZT sa riadia pomocou frekvenčných meničov.

Hlavnými zariadeniami na odvod tepelnej záťaže od slnečnej radiácie v objekte sú podstropné fancoily s ohrievačmi a chladičmi cirkulačného vzduchu. Fancoily majú výfukové trysky, z ktorých sa vyfukuje tepelne upravený vzduch na vonkajšiu zasklenú fasádu, a tým eliminujú vplyv zmeny vonkajšej teploty a oslnenia. V ostatných (prenajímateľných) priestoroch sa použili podstropné fancoily, ktoré eliminujú vnútornú tepelnú záťaž (dodávka bola od prenajímateľov týchto plôch).

V primárnom chladiacom okruhu sú obehové čerpadlá s konštantnými otáčkami, ktoré zabezpečujú konštantný prietok cez jednotlivé chladiče vody. V sekundárnom chladiacom okruhu sú namontované čerpadlá s premenlivými otáčkami – tieto zabezpečujú premenlivý prietok chladiacej vody v rámci jednotlivých chladiacich okruhov.

Chladiaci systém sa riadi nadradeným riadiacim systémom z dozorne. Všetky chladiče vzduchu chladiacich jednotiek majú dvojcestné alebo trojcestné regulačné ventily so servopohonom.

Vzduchotechnické vybavenie

V objekte sa nachádza desať vnútorných strojovní vzduchotechniky a päť exteriérových strojovní. Je tu 69 vzduchotechnických okruhov (zariadení). Delenie VZT zariadení na jednotlivé okruhy vyplýva z ich funkčného a dispozičného rozdelenia.

Horizontálne rozvody sú vedené pod stropom, nad podhľadom, prevažne v nájomných priestoroch. Vzduch sa vyfukuje do priestoru garáže.

Europa Business Center
Objekt EBC je vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej na 22. NP. Ako zdroj tepla slúžia dva teplovodné liatinové článkové kotly s pretlakovými horákmi na spaľovanie zemného plynu, s menovitým tepelným výkonom 2 × 740 kW = 1 480 kW a s menovitým teplotným spádom vykurovacej vody 80/60 °C.

Hlavnými vykurovacími telesami pre kancelárske priestory sú parapetné fancoily s trojotáčkovými ventilátormi a vlastnými termostatmi. Kotolňa má tri vykurovacie okruhy (ÚK, VZT a OPV).

Ako zdroj chladiacej vody slúžia dva kompaktné kompresorové, vzduchom chladené, chladiče vody s chladivom R 134 s chladiacim výkonom 2 × 568,18 kW a jeden kompaktný kompresorový, vzduchom chladený, chladič vody s chladivom R 407C s chladiacim výkonom 240,9 kW so schopnosťou zimnej prevádzky. Chladiaci systém má dva chladiace okruhy (ÚK, VZT).

V objekte sa nachádzajú dve strojovne vzduchotechniky. Prívod vzduchu pre strojovňu VZT v 1. PP je stavebnou šachtou. Vzduch sa nasáva z fasády z výšky minimálne 3 metre nad úrovňou terénu. Vzduch sa vyfukuje z fasády minimálne 3 metre nad úrovňou terénu.

Vzduch pre strojovňu VZT na 21. NP sa privádza a odvádza fasádou, nasávanie a výfuk vzduchu majú protidažďové žalúzie. Zabezpečuje sa jednostupňová a dvojstupňová filtrácia vonkajšieho vzduchu. Na úpravu vzduchu v zimnom období má každá klimatizačná jednotka ohrievač vzduchu. V priestoroch sa zabezpečuje zvlhčovanie vzduchu. V letnom období sa vzduch chladí.(sf)
Spracované z podkladov spoločnosti ABC KLÍMA­, s. r. o., a z podkladov Ing. arch. Mariána­ Šovčíka, CSc. zo spoločnosti AMŠ Partners, s. r. o.

Foto: ABC KLÍMA, s. r. o., AMŠ Partners, s. r. o., Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP