Priečky

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok možno použiť technológiu murovania s ľahkými tvárnicami z pórobetónu. Prečítajte si kompletný stavebný postup Murujeme priečku z pórobetónu.

Partneri sekcie:

Spoločnosti RIGIPS, ISOVER ako odborníci v oblasti suchej výstavby a HET SLOVAKIA, ako dodávateľ náterových látok, reagujú promptne na novelu zákona na ochranu nefajčiarov č. 87 / 2009  a prinášajú prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania riešenie v podobe REŠTAURAČNEJ PRIEČKY založenej na procese suchej výstavby, t.j. dodatočnej úpravy reštauračného priestoru predelením sadrokartónovou stenou.

Jedným z dôležitých parametrov ľahkých deliacich priečok je ich vzduchová nepriezvučnosť vytvárajúca akustickú pohodu oddeleného priestoru. Je preto dôležité brať do úvahy tento parameter nielen pri samotnej realizácii či materiálovom riešení, ale už vo fáze konštrukcie. V nasledujúcom článku si ozrejmíme základné faktory, ktoré vzduchovú nepriezvučnosť ovplyvňujú.

Súčasťou dnešnej výstavby administratívnych budov je riešenie interiérov pomocou prestaviteľných priečok a mobilných stien. Tieto systémy suchej interiérovej výstavby umožňujú užívateľom vytvárať variabilné usporiadanie priestoru.

Medzi základné konštrukcie suchej výstavby patria sadrokartónové priečky. Článok sa venuje ich vlastnostiam, výberu správneho materiálu, ktorý treba na ich výstavbu, a zvoleniu správneho typu priečky aj z hľadiska akustických a protipožiarnych vlastností.

S rozvojom priemyslu a zvyšovaním životnej úrovne obyvateľstva dochádza k stále väčšiemu zaťaženiu životného prostredia hlukom. Medzi jeho významné zdroje patrí aj dopravný hluk. Budovaním nových priemyselných, obytných a obchodných centier, ako aj zhusťovaním dopravy, sa stále zvyšuje. Vo väčšej miere sa podieľa na zhoršovaní životného prostredia v mestách a v okolí ciest a železničných tratí. K ďalším zdrojom patrí hluk zo susedných bytov, zo stavieb alebo podnikov. Jedným z riešení je budovanie aktívnych protihlukových stien z rôznych druhov materiálov, ktoré majú dobré absorpčné vlastnosti, ako aj zvukovú nepriezvučnosť.

Súčasná ekonomická situácia v spoločnosti praje stavebnému boomu, ktorý budovy ťahá vo významných centrách do výšky. Investori pritom kladú dôraz na ekonomiku stavby, preto je úlohou projektantov navrhovať úsporné riešenia konštrukcie. Významnú rolu v konštrukcii zohrávajú práve jej zvislé prvky, lebo ich úlohou nie je iba niesť vlastnú hmotnosť, ale aj účinne prenášať zaťaženie z vodorovných prvkov.

Neustále sa zvyšujúci počet sťažností obyvateľov novostavieb bytových domov na hluk prenikajúci zo susedných priestorov stavby by mal byť podnetom na zamyslenie sa pre projektantov stavieb, ale aj realizačné firmy. Neznalosť problematiky často vyústi do návrhu deliacich konštrukcií, ktoré sa svojimi zvukovoizolačnými vlastnosťami nepribližujú požiadavkám stanoveným normou STN 73 0532.

V súvislosti s racionalizáciou pracovných postupov uplatnením suchého spôsobu stavania pri prácach v interiéri význam viacvrstvových priečok stále stúpa. S čiastočne alebo úplne prefabrikovanými prvkami deliacich priečok v kombinácii s obkladom sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami sa možno vyhnúť napr. prácnemu omietaniu, pri ktorom sa znečisťuje priestor a do stavby sa vnáša podstatné množstvo vody.

Rast cien energií spôsobuje dopyt po energeticky nenáročných domoch, pričom významnú rolu zohrávajú práve obvodové steny. Dnes sa, na rozdiel od minulosti, pri projekte domu počíta aj s tým, aké náklady spojené s vykurovaním bude mať vlastník domu o tridsať rokov. Opýtali sme sa výrobcov na najdôležitejšie vlastnosti, ktoré má mať kvalitná obvodová stena.

Jedným z akútnych problémov z hľadiska ochrany životného prostredia je nárast hladiny hluku. Hluk narastá nielen v obytných a priemyselných zónach, ale predovšetkým v okolí dopravných ťahov s automobilovou a železničnou dopravou. Tieto škodlivé akustické vplyvy, ktoré pôsobia na človeka, možno redukovať správnym navrhnutím protihlukových opatrení v podobe protihlukových clôn. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o najdôležitejších faktoroch, ktoré ovplyvňujú návrh a realizáciu protihlukových stien z hľadiska šírenia hluku a tiež z hľadiska esteticko-materiálového riešenia.

Ekonomický rast na Slovensku vyvoláva dopyt po moderných výškových administratívnych budovách. V hlavnom meste sa už zrealizovali budovy s 20 poschodiami a pripravujú sa ďalšie, ktoré dosiahnu 30 až 40 nadzemných podlaží. Výškové budovy patria nesporne k pozoruhodným architektonicko-technickým dielam. Výška stavieb narastala spolu s rozvojom stavebných materiálov vyššej pevnosti. Čo je však pri výškových budovách najzaujímavejšie a najdôležitejšie z pohľadu statika?

V mnohých novostavbách, najmä bytových domov, sa príliš neskoro zisťujú nedostatky deliacich konštrukcií, ktoré potom vytvárajú nevhodné podmienky na život. Obyvatelia sa čoraz častejšie sťažujú na šíriaci sa hluk zo susedných miestností. Skôr ako sa pristúpi k návrhu deliacej konštrukcie, treba poznať požiadavky, ktoré na deliacu konštrukciu kladie navrhovaný vnútorný priestor. Vhodný návrh a správna technológia výstavby deliacich priečok zabezpečia splnenie normových, resp. právnych požiadaviek na kvalitu vnútorného prostredia. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o základných požiadavkách a stavebno-konštrukčných možnostiach pri návrhu a realizácii deliacich priečok.

Rozsiahla panelová výstavba v 70. rokoch minulého storočia zanechala z hľadiska stavebno-materiálového riešenia stien veľké medzery v kvalite akustiky bytových priestorov. V súčasnosti, keď si budúci majitelia kupujú byt, sa, prirodzene, zaujímajú aj o akustickú pohodu draho zaplateného obytného priestoru. Aká je kvalita akustického riešenia v novopostavených bytových domoch, sme sa opýtali výrobcov stavebných materiálov.

Rôzne typy interiérových predelov umožňujú variabilnejšie využívať väčšie alebo univerzálne priestory domu či bytu a zároveň svojou mobilitou a premenlivosťou vhodne zdynamizovať inak relatívne statický charakter miestnosti. Väčšina možností, o ktorých sa dozviete z nasledujúcich riadkov, sa dá zrealizovať v už existujúcich a obývaných interiéroch, na niektoré je však vhodné kvôli prípadnej stavebnej príprave myslieť v predstihu. Principiálne však platí, že dotknutý priestor systémom posuvných prvkov ozvláštnime, dodáme mu nový rozmer, moderný vzhľad a v neposlednom rade aj užívateľskú kvalitu.